เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนาฏศิลป์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนควบคู่สื่อวีดิทัศน์ สาระนาฏศิลป์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม

ผู้ศึกษา  นางอภิญญา  ทองสั้น

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1)หาประสิทธิภาพและระดับประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนควบคู่สื่อวีดิทัศน์ สาระนาฏศิลป์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนควบคู่กับสื่อวีดิทัศน์ สาระนาฏศิลป์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  3) เพื่อศึกษษความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนควบคู่สื่อวีดิทัศน์สาระนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling ) ด้วยเทคนิคสุ่มกลุ่ม ( Cluster  Random  Sampling ) จำนวน 35 คน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเดียว มีการวัดผล 2 ครั้ง คือก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest posttest Design  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียนควบคู่สื่อวีดิทัศน์

สาระนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จำนวน 13 ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนควบคู่สื่อวีดิทัศน์ สาระนาฏศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 หน่วย 11 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระนาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .84  แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนควบคู่สื่อวีดิทัศน์สาระนาฏศิลป์  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ()) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า

                1.เอกสารประกอบการเรียนควบคู่สื่อวีดิทัศน์ สาระนาฏศิลป์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์ (E1/E2 ) มีค่าเท่ากับ80.65/84.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน80/80

                2. ระดับประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนควบคู่กับสื่อวีดิทัศน์ สาระนาฏศิลป์โดยการคำนวณประสิทธิภาพ KW-CAI มีค่าเท่ากับ82.50 วึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี-พอใช้

                3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนควบคู่กับสื่อวีดิทัศน์สาระนาฏศิลป์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.001

                4. ระดับความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนควบคู่สื่อวีดิทัศน์สาระนาฏศิลป์อยู่ในระดับมากที่สุด

 

Views: 32

ทักทาย

คุณต้องเป็นสมาชิกของ ครูสอนดี เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น!

เข้าร่วม ครูสอนดี

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service