ให้นักเรียนลองเข้าทำแบบทดสอบ เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถของตนเอง  ได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้  ให้ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อตอบแบบทดสอบให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

http://202.143.150.50/cai/t11.htm

 

http://www.nawama.ac.th/kait/TEST1.html

 

เมื่อทดสอบแล้วเป็นอย่างไรให้รายงานคะแนนพร้อมเขียนแสดงความคิดเห็นด้วย

Views: 15872

Replies are closed for this discussion.

ตอบการเสวนานี้

24.ลักษณะรอยต่อที่นำชิ้นงานทั้งสองวางทาบติดกันแล้วเชื่อมขอบงานด้านหน้าตัดของทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกันเรียกว่ารอยต่อแบบใด
ก.ต่อขอบ
ข. ต่อมุมฉาก
ค. ต่อชน
ง. ต่อเกย

รอยต่อชนเป็นชนิดของรอยต่อที่นิยมใช้กันมาก เป็นการต่อเข้าด้วยกันโดยการหลอมละลายผิวหน้าของขอบชิ้นงานทั้งสองซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันให้หลอมเหลวติดกัน
***คำตอบคือข้อ ค.ต่อชน
ที่มา
http://www.nawama.ac.th/kait/p5.htm


3. การเชื่อมหมายถึงอะไร
ก. การต่อโลหะตั้งแต่ 2 ชิ้นด้วยความร้อนจะใช้แรงกด หรือไม่ก็ได้
ข.การประสานโลหะโดยใช้ลวดเชื่อมเติมเป็นแนวเชื่อมไม่ใช้แรงกด
ค. การต่อโลหะด้วยความร้อนจนหลอมเป็นเนื้อเดียวกันจะใช้แรงกดหรือไม่ก็ได้
ง. การเชื่อมโลหะให้ติด เป็นเนื้อเดียวกันจะใช้ลวดเชื่อม หรือแรงกดหรือไม่ก็ได้
***คำตอบคือข้อ ก. การต่อโลหะตั้งแต่ 2 ชิ้นด้วยความร้อนจะใช้แรงกด หรือไม่ก็ได้

 การเชื่อม คือ ขบวนการที่ใช้สำหรับต่อวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและพลาสติก โดยให้รวมตัวเข้าด้วยกัน ปกติใช้วิธีทำให้ชิ้นงานหลอมละลายและการเพิ่มเนื้อโลหะเติมลงในแอ่งหลอมละลายของวัสดุที่หลอมเหลว
ที่มา
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=319f89471178f9ce

17. ในขณะเริ่มต้นอาร์คถ้าลวดเชื่อมติดกับชิ้นงานอยู่ตลอดเนื่องจากสาเหตุใด
ก. ตั้งมุมลวดเชื่อมไม่ถูกต้อง
ข. จับยึดสายดินไม่แน่น
ค. โต๊ะงาน และชิ้นงานสกปรกมาก
ง. ฟลักซ์ปลายลวดเชื่อมแตก

เกิดจากการจับมุมของลวดเชื่อมไม่ได้องศา
นั่นคือใช้ลวดเชื่อมแตะลงบนบนผิวหน้าของชิ้นงานเพียงเบาๆ ตรงตำแหน่งที่เราต้องการแล้วยกขึ้นเพื่อให้เกิดการอาร์ค จากนั้นจึงกดลวดเชื่อมลงมาเพื่อหาระยะอาร์คที่ถูกต้อง
http://www.nawama.ac.th/kait/p7.htm

29. ลักษณะรอยต่อที่นำชิ้นงานวางซ้อนกัน แล้วเชื่อมขอบงานกับผิวหน้างานอีกชิ้นเรียกว่ารอยต่อ
ก.ต่อขอบ
ข.ต่อมุมนอก
ค.ต่อมุมใน
ง. ต่อเกย

เรียกว่าการเชื่อมแบบต่อขอบ

4.3รอยต่อขอบ (EDGE JOINT) คือการนำขอบของชิ้นงานสองชิ้นมาชนในลักษณะให้ผิวงานทั้ง
สองชิ้นทาบแนบชิด ... 4.4 รอยต่อเกย (LAP JOINT) คือการนำชิ้นงานสองชิ้นมาวางใน
ลักษณะซ้อนกัน ... ๆ ที่กล่าวมาแล้ว จะมีชื่อเรียกดังนี้ 4.6.1 รอยเชื่อมสันนูน(
BEAD WELD) ... แนวเดียวหรือหลายแนวก็ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบรอยเชื่อมและความหนา
ของงาน ...


http://south.nfe.go.th/htc/index.php?mod=Courses&op=showcontent...
คำตอบน่าจะเป็นข้อ ง.รอยต่อเกย (LAP JOINT) คือการนำชิ้นงานสองชิ้นมาวางใน
ลักษณะซ้อนกัน ...

16.จะบอกได้อย่างไรว่าแนวเชื่อมที่เชื่อมมาแล้วใช้ความเร็วได้ถูกต้อง
   ก.แนวเชื่อมมีเกล็ดเรียบสม่ำเสมอตลอดแนว
   ข.แนวเชื่อมสะอาดไม่มีเม็ดโลหะกระเด็น
   ค.แนวเชื่อมมีขนาดกว้างสูงพอเหมาะ
   ง.ขอบแนวเชื่อมเรียบไม่แหว่ง
คำตอบคือข้อ (ค)
ความเร็วในการเดินแนวเชื่อม
               ความเร็วในการเดินแนวเชื่อมจะมีความสัมพันธ์กับความหนาของงานชนิดของรอยต่อและตำแหน่งของการเชื่อม  ซึ่งมีผลโดยตรงกับขนาดของแนวเชื่อมตามลักษณะงาน เช่น แนวเล็ก แนวกว้าง
โดยจะต้องใช้เทคนิคการส่ายหัวทิพแบบต่าง ๆ  ในการควบคุมความเร็วในการเชื่อม 

ได้ความรู้จากเว็บ  http://www.supradit.com/contents/metal/Data/4/2.html

 

18.ระยะอาร์คที่เหมาะสมในการเชื่อมควรเป็นเท่าไร
   ก.1.5-2 มม.
   ข.2-4 มม.
   ค.1เท่าความโตลวดเชื่อม
   ง.2 เท่าความโตลวดเชื่อม
คำตอบคือข้อ (ข)
       ทำการเชื่อมแนวเชื่อมที่ 2 และ 3

ได้ความรู้จากเว็บ http://www.kroobannok.com/blog/36585

 

.ระยะอาร์คที่เหมาะสมในการเชื่อมควรเป็นเท่าไร
   ก.1.5 - 2 มม.
   ข. 2 - 4 มม.
   ค.1 เท่าความโตลวดเชื่อม
   ง. 2 เท่าความโตลวดเชื่อม

ทำการเชื่อมแนวแรก
             - เริ่มต้นอาร์ค
              - เมื่อเกิดการอาร์ค แล้วเคลื่อนที่การอาร์คนั้นมาไว้ที่ขอบงาน
             - ปรับระยะอาร์คประมาณ 2 เท่าความโตลวดเชื่อมเพื่ออุ่นงานประมาณ 1 - 2 วินาที
              - ลดระยะอาร์คลงประมาณเท่าความโตลวดพร้อมปรับมุมลวดเชื่อมให้มุมนำประมาณ
10 - 15 มุมด้านข้างตั้งฉากกับงาน

http://www.ntc.ac.th/welding/162x/html/Metal%20tubnarw.html

 

3. การเชื่อมหมายถึงอะไร
   ก. การต่อโลหะตั้งแต่ 2 ชิ้นด้วยความร้อนจะใช้แรงกด หรือไม่ก็ได้
   ข.การประสานโลหะโดยใช้ลวดเชื่อมเติมเป็นแนวเชื่อมไม่ใช้แรงกด
   ค. การต่อโลหะด้วยความร้อนจนหลอมเป็นเนื้อเดียวกันจะใช้แรงกดหรือไม่ก็ได้
    ง. การเชื่อมโลหะให้ติด เป็นเนื้อเดียวกันจะใช้ลวดเชื่อม หรือแรงกดหรือไม่ก็ได้

ที่หามาได้

 การเชื่อมโลหะ(Metal Welding) เป็นกรรมวิธีการต่อโลหะชนิดหนึ่ง ซึ่งอาศัยความร้อนในปริมาณสูงหลอมเหลวโลหะงานตรงบริเวณรอยต่อ ให้ประสานเข้าด้วยกัน โดยอาศัยหลักการทางความร้อน 

http://www.supradit.com/contents/metal/Data/2/2.html

5. หน้ากากเชื่อมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันอันตรายจากสิ่งใดมากที่สุด
   ก. รังสีอุลตราไวโอเล็ท
   ข. รังสีความร้อน
   ค. สะเก็ด และเม็ดโลหะกระเด็น
    ง. ไอและควันจากการเชื่อม

หน้ากากเชื่อม (HELMET AND HAND SHIELD)
ใช้ป้องกันรังสีต่าง ๆ สะเก็ดโลหะร้อนจากการเชื่อม เลนส์กรองแสงอุลตราไวโอเล็ทจะต้องเลือกใช้
ให้เหมาะกับงาน
http://www.ntc.ac.th/welding/162x/html/Metal%20oubpakon.html

1. ไอพิษที่เกิดจากการเชื่อมนั้น ชนิดใดที่จะทำอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุด
   ก. ไอพิษจากกลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นขณะเชื่อม
   ข. ไอพิษจากออกไซด์ของโลหะที่มีพิษ
   ค. ไอพิษจากฟลักซ์ของลวดเชื่อม
   ง ไอพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ และไนโตรเจน

 

คำตอบข้อก

 

            ในการเชื่อมทุกครั้งผู้เชื่อมต้องใส่ใจและระมัดระวังอันตรายอันจะเกิดจากการเชื่อมตลอดเวลา และอันตรายจาก ‘แก๊ส’ ที่เกิดจากการเชื่อม ...มารู้จัก ‘แก๊ส’ เหล่านั้นกันว่ามีอันตรายอย่างไรบ้าง

 

 

 

 

อันตรายที่เกิดขึ้น

 

ทำให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลัน เกิดการหายใจติดขัด น้ำในปอดและเม็ดเลือดไม่จับตัว มีอาการปวดหัว ตาแห้ง มีผลกับระบบการทำงานของปอด

 

 

เป็นแก๊สที่ไม่เป็นพิษ จะมีอันตรายก็ต่อเมื่อเข้าไปแทนที่อากาศทำให้ขาดอากาศหายใจ

 

เป็นแก๊สที่ไม่เป็นพิษ จะมีอันตรายก็ต่อเมื่อเข้าไปแทนที่อากาศทำให้ขาดอากาศหายใจ

 

มีคุณสมบัติเป็นแก๊สพิษ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น อาการคือทำให้ปวดหัว มึน งง คลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่นและหมดสติ หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออาจทำให้เสียชีวิตได้

 

 

จากเว็บhttp://www.ppm.co.th/tips_p.php?id=253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การเชื่อมหมายถึงอะไร
   ก. การต่อโลหะตั้งแต่ 2 ชิ้นด้วยความร้อนจะใช้แรงกด หรือไม่ก็ได้
   ข.การประสานโลหะโดยใช้ลวดเชื่อมเติมเป็นแนวเชื่อมไม่ใช้แรงกด
   ค. การต่อโลหะด้วยความร้อนจนหลอมเป็นเนื้อเดียวกันจะใช้แรงกดหรือไม่ก็ได้
    ง. การเชื่อมโลหะให้ติด เป็นเนื้อเดียวกันจะใช้ลวดเชื่อม หรือแรงกดหรือไม่ก็ได้

 

ตอบข้อ ค

            การเชื่อม เป็นขบวนการที่ใช้สำหรับต่อวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและพลาสติก โดยให้รวมตัวเข้าด้วยกัน ปกติใช้วิธีทำให้ชิ้นงานหลอมละลายและการเพิ่มเนื้อโลหะเติมลงในแอ่งหลอมละลายของวัสดุที่หลอมเหลว เมื่อเย็นตัวรอยต่อจะมีความแข็งแรง บางครั้งใช้แรงดันร่วมกับความร้อน หรืออย่างเดียว เพื่อให้เกิดรอยเชื่อม ซึ่งตรงข้ามกับการบัดกรีอ่อนและการบัดกรีแข็งซึ่งไม่มีการหลอมละลายของชิ้นงานชิ้นงาน มีแหล่งพลังงานหลายอย่างสำหรับนำมาใช้ในการเชื่อม เช่น การใช้ความร้อนจากเปลวแก๊ส, การอาร์คโดยใช้กระแสไฟฟ้า, ลำแสงเลเซอร์, การใช้อิเล็คตอรอนบีม, การเสียดสี, การใช้คลื่นเสียง เป็นต้น ในอุตสาหกรรมมีการนำมาใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่นการเชื่อมในพื้นที่โล่ง, พื้นที่อับอากาศ, การเชื่อมใต้น้ำ การเชื่อมมีอันตรายเกิดขึ้นได้ง่าย จึงควรมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตราย เช่น ที่เกิดจาก กระแสไฟฟ้า, ความร้อน, สะเก็ดไป, ควันเชื่อม, แก๊สพิษ, รังสีอาร์ค, ชิ้นงานร้อน, ฝุ่นละออง ในยุคเริ่มแรกจนถึงศตวรรษที่ 19 มีการใช้งานเฉพาะการเชื่อมทุบ (forge

จากเว็บhttp://th.wikipedia.com

ข้อใดเป็นสภาวะของการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อม
   ก. ใช้ลวดเชื่อมอาร์ค เพื่อสร้างแนวเชื่อมโดยอาศัยไฟฟ้า
   ข. ใช้ไฟฟ้าให้ความร้อน หลอมชิ้นงาน และใช้สแล็คปกคลุมแนวเชื่อม
   ค. ใช้ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ อาร์คสร้างแนวเชื่อมโดยมีสแล็คปกคลุมแนวเชื่อม
   ง. ใช้ความร้อนจากลวดเชื่อมละลายชิ้นงานโดยมีลำแสง และควันปกคลุมแนวเชื่อม

2.1.2แหล่งกำเนิดความร้อน
      ความร้อนที่ใช้ในการเชื่อมโลหะมีความสำคัญมาก  เพราะจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมบัติของโลหะชิ้นงาน  โดยทั่วไปความร้อนในการเชื่อมโลหะได้จาก ต้นกำเนิดความร้อน  ลักษณะ  ดังนี้

2.1.2.1 ความร้อนจากการเผาไหม้
      ความร้อนของการเผาไหม้เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของ ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส  ซึ่งในการเผาไหม้ทุกประเภทต้องการออกซิเจนช่วยในการ เผาไหม้ เช่น จากอากาศ  จากออกซิเจนบริสุทธิ์หรือจากสารที่มีออกซิเจน เป็นองค์ประกอบสำหรับการเชื่อมจะควบคุมให้การเผาไหม้อยู่ในบริเวณแคบ  ดังแสดงในรูปที่  16

http://www.supradit.com/contents/metal/Data/2/2.html

19.การหลอมละลายไม่สมบูรณ์อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุใดมากที่สุด
   ก. ปรับกระแสไฟสูงมากเกินไป
   ข. เดินลวดเชื่อมช้าเกินไป
   ค. ชิ้นงานสกปรก
   ง. ใช้ระยะอาร์คยาวมากเกินไป
การเผาไหม้ของถ่านกับก๊าซออกซิเจนในอากาศจำนวนมากเกินพอเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
http://www.lks.ac.th/student/kroo_su/chem18/7.1.htm17. ในขณะเริ่มต้นอาร์คถ้าลวดเชื่อมติดกับชิ้นงานอยู่ตลอดเนื่องจากสาเหตุใด
 

 17. ในขณะเริ่มต้นอาร์คถ้าลวดเชื่อมติดกับชิ้นงานอยู่ตลอดเนื่องจากสาเหตุใด
   ก. ตั้งมุมลวดเชื่อมไม่ถูกต้อง
   ข. จับยึดสายดินไม่แน่น
   ค. โต๊ะงาน และชิ้นงานสกปรกมาก
   ง. ฟลักซ์ปลายลวดเชื่อมแตก

 · อาร์คเกิดตรงบริเวณระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานภายใต้แก๊สคลุม

· ลวดเชื่อมเป็นเส้นลวดโลหะตัน (solid wire) ทำหน้าที่เป็นอีเล็กโทรดซึ่งถูกป้อนเข้าสู่ชิ้นงานอย่างต่อเนื่องและอาร์คหลอมละลายรวมกับชิ้นงาน ก่อตัวเป็นแนวเชื่อม

http://pirun.ku.ac.th/~b4655423/new_page_6.htm

ลบความเห็น

4. ในขณะทำการเชื่อมจะเกิดรังสีอะไรขึ้นที่ทำให้เกิดอันตรายแก่ตาและผิวหนัง
   ก. รังสีอุลตราไวโอเล็ท
   ข. รังสีความร้อน
   ค.รังสีแกรมม่า
   ง. รังสีอินฟาเร็ด

ที่หามาได้

รังสีจากการอาร์ค รังสีอุลตราไวโอเล็ทจากการอาร์คจะทำอันตรายต่อสายตา และเผาไหม้ผิวหนังส่วนที่ถูกรังสีนี้อย่างรวดเร็ว

จากเว็ป http://www.ntc.ac.th/welding/162x/html/Metal%20safty.html

7. เครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐานสำคัญที่ใช้ในกระบวนการเชื่อม คืออะไรบ้าง
   ก. เครื่องเชื่อม สายไฟเชื่อม หัวเชื่อม ลวดเชื่อม
   ข. เครื่องเชื่อม หัวเชื่อม สายดิน ลวดเชื่อม
   ค. เครื่องเชื่อม ชิ้นงาน ลวดเชื่อม อุปกรณ์ปรับกระแส
   ง. เครื่องเชื่อม หัวเชื่อม สายดิน ชิ้นงาน

ที่หามาได้

  1. เครื่องเชื่อม (WELDING MACHINE)
  2. หัวจับลวดเชื่อม (ELECTRODE HOLDER
  3. คีมจับสายดิน (GROUND CLAMP)
  4. สายไฟเชื่อม (CABLE)
  5.  หน้ากากเชื่อม (HELMET AND HAND SHIELD)

ชุดหนัง (APRON AND GLOVES)

http://www.ntc.ac.th/welding/162x/html/Metal%20oubpakon.html

 
7. เครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐานสำคัญที่ใช้ในกระบวนการเชื่อม คืออะไรบ้าง
ก. เครื่องเชื่อม สายไฟเชื่อม หัวเชื่อม ลวดเชื่อม
ข. เครื่องเชื่อม หัวเชื่อม สายดิน ลวดเชื่อม
ค. เครื่องเชื่อม ชิ้นงาน ลวดเชื่อม อุปกรณ์ปรับกระแส
ง. เครื่องเชื่อม หัวเชื่อม สายดิน ชิ้นงาน

คำตอบของข้อนี้คื อ ข.
ที่หามาได้จากอินเตอร์เน็ต1. เครื่องเชื่อม (WELDING MACHINE
2. หัวจับลวดเชื่อม (ELECTRODE HOLDER3. คีมจับสายดิน (GROUND CLAMP4. สายไฟเชื่อม (CABLE
5. หน้ากากเชื่อม (HELMET AND HAND SHIELD) 6. ชุดหนัง (APRON AND GLOV
7. ค้อนเคาะสแลค และแปรง (CLEANING TOOLSES

http://www.ntc.ac.th/welding

12. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกลวดเชื่อมให้เหมาะสมกับชิ้นงานคืออะไร
ก. คุณสมบัติของวัสดุต้องเหมือนกับชิ้นงาน
ข. ชนิดของกระแสไฟที่ใช้
ค. ชนิดของฟลักซ์
ง. ขนาดของลวดเชื่อม


คำตอบข้อนี้ คือ ข.
สิ่งที่หามาได้จากอินเตอร์เน็ต วิธีการเลือกใช้ลวดเชื่อมในงานเหล็ก
บทความนี้จะแนะนำถึงข้อสังเกตุง่ายๆของลวดเชื่อมที่เหมาะสำหรับ การเชื่อมโครงสร้างเหล็กบาง ๆ เหล็กแผ่นบางๆถึงหนากลางในงานสร้างหรือเรือ,รถไฟและยานพาหนะที่ทำด้วยเหล็ก เหนียว -ข้อสังเกตุมีดังนี้ จะต้องทนต่อความชื้นได้บ้าง สังเกตุได้ง่ายถ้าโดนน้ำหรือชื้นแล้วน้ำยาหุ้มลวดไม่หลุดล่อนง่าย จนเป็นเนื้อลวดล้วน ซึ่งบางยี่ห้อทนไม่ได้เลย หลังจากชื้นแล้วสามารถเอามาอบใช้ได้อีก คือสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน ต้องมีควันน้อย และสำคัญมี ตรามอก.49-2528ไทย รับรองมาตรฐาน( JIS D4313,AWS A5.1 E6013,TIS E43 OR11ของต่างประเทศ) ราคา ต้องไม่สูงเกินไปโดยเฉลี่ยอยู่ที่กิโลละ 48 บาท (ปี2552) ทำให้สามารถใช้เชื่อมได้ดีมากในท่าตั้ง-ลากลง ผิวรอยเชื่อมได้มีความเรียบสวยงามเป็นมันวาว เวลาหยุดเชื่อมแล้วลวดเชื่อมยืดและหดตัวได้ไม่เกิน 10 %ในขณะ ลวดร้อน ให้การอาร์ดนิ่งเรียบไม่สะดุด สะเก็ดไฟน้อย แสล็กของเหล็กร่อนหลุดได้ง่าย หลังจากเชื่อมแล้วไม่พบรอยแตก เชื่อมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมงานโครงสร้างขนาดเล็กและขนาด กลาง


แหล่งที่หามาได้ http://www.ksteelcenter.com
19.การหลอมละลายไม่สมบูรณ์อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุใดมากที่สุด
ก. ปรับกระแสไฟสูงมากเกินไป
ข. เดินลวดเชื่อมช้าเกินไป
ค. ชิ้นงานสกปรก
ง. ใช้ระยะอาร์คยาวมากเกินไป


คำตอบคือข้อ ก

การเผาไหม้ของถ่านกับก๊าซออกซิเจนในอากาศจำนวนมากเกินพอเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
http://www.lks.ac.th/student/kroo_su/chem18/7.1.htm17. ในขณะเริ่มต้นอาร์คถ้าลวดเชื่อมติดกับชิ้นงานอยู่ตลอดเนื่องจากสาเหตุใด


17. ในขณะเริ่มต้นอาร์คถ้าลวดเชื่อมติดกับชิ้นงานอยู่ตลอดเนื่องจากสาเหตุใด
ก. ตั้งมุมลวดเชื่อมไม่ถูกต้อง
ข. จับยึดสายดินไม่แน่น
ค. โต๊ะงาน และชิ้นงานสกปรกมาก
ง. ฟลักซ์ปลายลวดเชื่อมแตก
คำตอบคือข้อ ก

· อาร์คเกิดตรงบริเวณระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานภายใต้แก๊สคลุม

· ลวดเชื่อมเป็นเส้นลวดโลหะตัน (solid wire) ทำหน้าที่เป็นอีเล็กโทรดซึ่งถูกป้อนเข้าสู่ชิ้นงานอย่างต่อเนื่องและอาร์คหลอมละลายรวมกับชิ้นงาน ก่อตัวเป็นแนวเชื่อม

http://pirun.ku.ac.th/~b4655423/new_page_6.htm

RSS

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service