แผนการจัดการเรียนรู้

ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ตัวเรา

แผนการจัดการเรียนรู้  ตัวเรา

ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้  

ชื่อและนามสกุล

 นางปัทมาพร  อินดาวงศ์

หน่วยงานต้นสังกัด

 สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ชื่อโรงเรียน

 โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ที่อยู่ของโรงเรียน

 224   ถนนพหลโยธิน   ต.สวนดอก  อ. เมือง  จ. ลำปาง  52100

ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้   : ตัวเรา

 

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

       นักเรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่องของคำศัพท์  ประโยค บทสนทนา และบทความที่เกี่ยวกับตัวเอง บุคคลในครอบครัว อาชีพที่สนใจ  แล้วสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ โดยการนำเสนอ ซึ่งเป็นการนำเสนอเป็นภาษาจีน  ตามรูปแบบที่นักเรียนสนใจ

 

สาระการเรียนรู้

      

1. เครือญาติ

2. คำ กลุ่มคำ ประโยค หรือ ข้อความเกี่ยวกับตนเอง บุคคล ครอบครัว และอาชีพ

3. ประโยคหรือสำนวนภาษาในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ความยาวของบทความไม่ต่ำ   กว่า 50 ตัวอักษร

4. กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง

6. การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน เช่นการ แนะนำตัวเอง  แนะนำครอบครัว  

 

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4

 

เวลาที่ต้องการโดยประมาณ  :  12  ชั่วโมง

 

คำอธิบายของหน่วยการเรียนรู้

       นักเรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่องของคำศัพท์  ประโยค บทสนทนา และบทความที่เกี่ยวกับตัวเอง บุคคลในครอบครัว อาชีพที่สนใจ  แล้วสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ โดยการนำเสนอเป็นภาษาจีน  ซึ่งเป็นการนำเสนอตามรูปแบบที่นักเรียนสนใจ

 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

 

   ต1.1       ม.4/3

   ต1.3       ม.4/1

   ต2.1       ม.4/3

   ต3.1       ม.4/1

   ต4.1       ม.4/1

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

1. นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ และประโยค ในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเรา ครอบครัว และอาชีพได้

2. นักเรียนสามารถแนะนำตนเอง แนะนำบุคคลในครอบครัวได้

3. นักเรียนสามารถนำภาษาจีนมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองได้

 

  

 

 

คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้

คำถามสร้างพลังคิด

 เราดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างไร

 

คำถามประจำหน่วย

 

1. บุคคลในครอบครัวมีความสำคัญอย่างไรกับตัวเรา

2. อาชีพที่เป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันคืออาชีพอะไรบ้าง

 

คำถามประจำบท

 

1. ใครที่มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของเรา

2. คำศัพท์และประโยคแนะนำบุคคลมีอะไรบ้าง

3. อาชีพที่นักเรียนอยากทำในอนาคตคืออะไร

4. บุคคลในครอบครัวของนักเรียนประกอบอาชีพอะไร

5. บุคคลในครอบครัวของนักเรียนประกอบด้วยใครบ้าง

 

 

แผนการประเมิน

 

ระยะเวลาในการประเมิน

 

 

 

ก่อนเริ่มโครงงาน

ระหว่างทำโครงงาน

เมื่อสิ้นสุดโครงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปภาพรวมการประเมิน

 

รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้

ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น

1.  ทักษะกระบวนการทางภาษาการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน

2. ทักษะการทำงานกลุ่ม

3. ทักษะการคิด

4. ทักษะการฝึกปฏิบัติ

5. ทักษะการสื่อสาร

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูตั้งคำถามว่า "ในครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้าง" แล้วให้นักเรียนตอบ

2. ครูถามต่อว่าคำศัพท์บุคคลที่นักเรียนตอบนั้นนักเรียนรู้ไหมว่าภาษาจีนพูดว่าอย่างไร

3. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 5  คน  แล้วครูแจกโปสเตอร์คำศัพท์พูดได้ แล้วแจกให้ทุกกลุ่มศึกษาคำศัพท์จากโปสเตอร์พูดได้ ซึ่งเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับบุคคล (เครือญาติ )และคำศัพท์อาชีพ  กลุ่มๆละ 10 คำ ( บุคคล  5  คำ และอาชีพ  5  คำ )

4. นักเรียนทุกคนในกลุ่มจะต้องจำคำศัพท์ที่กลุ่มของตัวเองได้รับ เมื่อจำคำศัพท์ได้แล้วครูแยกกลุ่มใหม่  โดยคละกลุ่ม และให้นักเรียนแต่ละคนสอนคำศัพท์ตามที่ตัวเองได้รับให้เพื่อนกลุ่มใหม่จนครบหมดทุกคน

5. สอบเขียนตามคำบอกคำศัพท์เกี่ยวกับบุคคลและอาชีพ อย่างละ 10 คำ

6. ครูแจกเอกสารประกอบการสอนเรื่องประโยคและบทสนทนาเกี่ยวกับการแนะนำตัว

7. ให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอนด้วยตัวเอง 10 นาที  แล้วครูถามนักเรียนว่าประโยคที่แนะนำตัวต้องพูดอย่างไร

8. สุ่มนักเรียนให้แนะนำตัวเองทีละคน  โดยต้องแนะนำตัวเองอาชีพที่อยากทำในอนาคตและแนะนำบุคคลในครอบครัวของตัวเองด้วย

9. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  10  คน  ให้คิดโครงงานภาษาจีน โดยให้นักเรียนลองคิดโครงงานที่เกี่ยวกับบุคคลและอาชีพ

10. ให้นักเรียนเสนอหัวข้อโครงงานของกลุ่มตัวเอง  แล้วครูตรวจดูพร้อมทั้งเสนอแนะ

11. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาหัวข้อโครงงานของกลุ่มตัวเอง และแยกย้ายศึกษาหาข้อมูลเพื่อเตรียมทำโครงงานต่อไป

12. เสนอเค้าโครงเนื้อหาของโครงงาน  และเริ่มลงมือปฏิบัติได้

13. แต่ละกลุ่มนำเสนอโครงงาน  โดยมีครูและเพื่อนๆ เป็นผู้ประเมินโครงงาน

14. นักเรียนทุกคนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวเรา  บุคคล และอาชีพ

 

การปรับกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

นักเรียนที่ต้องดุแลเป็นพิเศษ

 

นักเรียนที่มีความสามารถเป็นพิเศษ

 

นักเรียนที่ไม่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สำหรับหน่วยการเรียนรู้

 

เทคโนโลยี – ฮาร์ดแวร์

 

 

 

 

เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์

 

 

สื่อสิ่งพิมพ์

 

 

 

วัสดุอุปกรณ์

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต

 

 

 

อื่น ๆ

 

 

 

 

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service