โครงการผู้นำทำดีในสังคม_ ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง_ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

ข้อมูล

โครงการผู้นำทำดีในสังคม_ ครูจรวยพรรณ  เย่าเฉื้อง_ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันระหว่างครูจรวยพรรณกับนักเรียนโครงการผู้นำทำดีในสังคมโดยการเรียนรู้จากผู้ใหญ่ใจดีเพื่อยกระดับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการยกระดับอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาและการมีจิตอาสาเล่านิทานให้น้องฟัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ และ ๔/๖ รายวิชา ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๘

ที่ตั้ง: โรงเรียนห้วยยอด สพม.เขต ๑๓
สมาชิก: 24
กิจกรรมล่าสุด: มี.ค. 3, 2012

คำชี้แจง

นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  ๔-๕  คน ตามภูมิลำเนาบ้านใกล้กัน

๑. ศึกษาองค์ความรู้จากใบความรู้ เรื่อง โครงการดีมีอะไร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการ

    โครงการดีมีอะไรบ้าง

๒. ศึกษาตัวอย่างโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการ

    ตัวอย่างโครงการ ๑

    ตัวอย่างโครงการ

๓. ใช้องค์ความรู้จากกิจกรรมข้อ ๑ และ ๒ เขียนโครงการ "ผู้นำทำดีในสังคม" โดยศึกษาแบบประเมิน

    เพื่อประกอบการเขียนโครงการ

    แบบประเมิน.doc

ประเด็นของการเสวนา

โครงการผู้นำทำดีในสังคม

ริเริ่มโดย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง ตอบครั้งที่แล้ว โดย จุฑามณี พรหมบริรักษ์ ธ.ค. 17, 2011 0 Replies

นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนโครงการแล้วแนบไฟล์ส่งภายใน  ๒  สัปดาห์ยังมีต่อ

บอร์ดความคิดเห็น

ทักทาย

คุณต้องเป็นสมาชิกของ โครงการผู้นำทำดีในสังคม_ ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง_ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น!

แสดงความคิดเห็นโดย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง เมื่อ February 12, 2012 เวลา 11:06pm

ถึง ธนาภรณ์ ม. ๔/๗

ผ่านแล้ว กรอกคะแนนแล้ว ได้คะแนน  ๑๑๘  คะแนน

ให้พริ้นท์เก็บไว้ใส่ในภาคผนวกรายงานโครงการ (ไม่ต้องใส่แบบประเมิน)

ธนาภรณ์.doc

อ.จรวยพรรณ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง เมื่อ February 12, 2012 เวลา 11:04pm

ถึง สุพัฒตรา ม.๔/๕

ผ่านแล้ว กรอกคะแนนแล้ว ด้คะแนน ๑๒๙ คะแนน จาก ๑๓๕ คะแนน พริ้นโครงการเก็บไว้ใส่ภาคผนวก

สุพัฒตรา.doc

อ.จรวยพรรณ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง เมื่อ February 12, 2012 เวลา 11:01pm

ถึง อาทร ม.๔/๗

ผ่านแล้ว กรอกคะแนนแล้ว ได้คะแนน ๑๐๙ คะแนน จาก ๑๓๕ คะแนน พริ้นโครงการเก็บไว้ใส่ภาคผนวก

อาทร.doc

อ.จรวยพรรณ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง เมื่อ February 12, 2012 เวลา 10:59pm

ถึง น้ำฝน ม.๔/๖

ผ่านแล้ว กรอกคะแนนแล้ว ได้คะแนน ๑๒๔ คะแนน จาก ๑๓๕ คะแนน ในแบบประเมินลงเลขที่ผิด ระวังจะมีการกรอกคะแนนผิดคน นักเรียนจะเสียผลประโยชน์พริ้นโครงการเก็บไว้ใส่ภาคผนวก

น้ำฝน.doc

อ.จรวยพรรณ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง เมื่อ February 12, 2012 เวลา 10:56pm

ถึง ญานิศา

ผ่านแล้วนะคะ กรอกคะแนนแล้วแต่ต้องปรับแก้งานเล็กน้อย ไม่ต้องส่งในครูสอนดีแล้ว ให้พริ้นส่งในภาคผนวกของรายงานโครงการ

ญานิศา.doc

อ.จรวยพรรณ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง เมื่อ February 12, 2012 เวลา 10:55pm

ถึง อภิชาติ

ผ่านแล้วนะคะ กรอกคะแนนแล้วปรับแก้เล็กน้อย ไม่ต้องส่งในครูสอนดีแล้ว ให้พริ้นส่งในภาคผนวกของรายงานโครงการ

อภิชาติ.doc

อ.จรวยพรรณ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง เมื่อ February 12, 2012 เวลา 10:55pm

ถึง ปิยะบุตร

ผ่านแล้วนะคะ กรอกคะแนนแล้ว แต่ต้องปรับแก้งานเล็กน้อย ไม่ต้องส่งในครูสอนดีแล้ว ให้พริ้นส่งในภาคผนวกของรายงานโครงการ

ปิยะบุตร.doc

อ.จรวยพรรณ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง เมื่อ February 12, 2012 เวลา 10:49pm

ถึง จุฑามณี ม.๔/๖

ผ่านแล้ว กรอกคะแนนแล้วปรับแก้โดยไมต้องส่งใหม่ พริ้นส่งเฉพาะแบบประเมิน สำหรับโครงการพริ้นไว้ใส่ในภาคผนวกรายงานโครงการ

จุฑามณี.doc

อ.จรวยพรรณ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง เมื่อ February 12, 2012 เวลา 10:46pm

ถึง ดุสิตา

ผ่านแล้วนะคะ ไม่ต้องส่งแบบประเมิน ครูกรอกคะแนนแล้ว พริ้นโครงการไว้ใส่ในภาคผนวกของรายงานโครงการ

ดุสิตา.doc

อ.จรวยพรรณ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง เมื่อ February 12, 2012 เวลา 10:38pm

ถึง นฤทัย

ผ่านแล้วนะคะ ไม่ต้องส่งแบบประเมิน ครูกรอกคะแนนแล้ว พริ้นโครงการไว้ใส่ในภาคผนวกของรายงานโครงการ

นฤทัย.doc

อ.จรวยพรรณ

 

สมาชิก (24)

 
 
 

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service