โครงการผู้นำทำดีในสังคม_ ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง_ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

ข้อมูล

โครงการผู้นำทำดีในสังคม_ ครูจรวยพรรณ  เย่าเฉื้อง_ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันระหว่างครูจรวยพรรณกับนักเรียนโครงการผู้นำทำดีในสังคมโดยการเรียนรู้จากผู้ใหญ่ใจดีเพื่อยกระดับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการยกระดับอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาและการมีจิตอาสาเล่านิทานให้น้องฟัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ และ ๔/๖ รายวิชา ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๘

ที่ตั้ง: โรงเรียนห้วยยอด สพม.เขต ๑๓
สมาชิก: 24
กิจกรรมล่าสุด: มี.ค. 3, 2012

คำชี้แจง

นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  ๔-๕  คน ตามภูมิลำเนาบ้านใกล้กัน

๑. ศึกษาองค์ความรู้จากใบความรู้ เรื่อง โครงการดีมีอะไร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการ

    โครงการดีมีอะไรบ้าง

๒. ศึกษาตัวอย่างโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการ

    ตัวอย่างโครงการ ๑

    ตัวอย่างโครงการ

๓. ใช้องค์ความรู้จากกิจกรรมข้อ ๑ และ ๒ เขียนโครงการ "ผู้นำทำดีในสังคม" โดยศึกษาแบบประเมิน

    เพื่อประกอบการเขียนโครงการ

    แบบประเมิน.doc

ประเด็นของการเสวนา

โครงการผู้นำทำดีในสังคม

ริเริ่มโดย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง ตอบครั้งที่แล้ว โดย จุฑามณี พรหมบริรักษ์ ธ.ค. 17, 2011 0 Replies

นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนโครงการแล้วแนบไฟล์ส่งภายใน  ๒  สัปดาห์ยังมีต่อ

บอร์ดความคิดเห็น

ทักทาย

คุณต้องเป็นสมาชิกของ โครงการผู้นำทำดีในสังคม_ ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง_ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น!

แสดงความคิดเห็นโดย สุขุมาล นกแก้ว เมื่อ March 3, 2012 เวลา 2:10pm

นางสาวสุขุมาล    นกแก้ว

ชั้น ม.4/5

ภาพการเผยแพร่ผู้นำทำดีด้านการเสียสละ.docx

แสดงความคิดเห็นโดย ญาณิศา รัตนแก้ว เมื่อ March 2, 2012 เวลา 6:55pm

ภาพการเผยแพร่ โครงการผู้นำทำดี ญาณิศา รัตนเเก้ว

ม.4/5 %20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%...

แสดงความคิดเห็นโดย นฤทัย สั่งการ เมื่อ February 29, 2012 เวลา 2:52pm
แสดงความคิดเห็นโดย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง เมื่อ February 29, 2012 เวลา 2:32pm

ถึง วินัดดา

ผ่านแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะไว้ใส่ในภาคผนวกรายงานโครงการ

วินัดดา.doc

อ.จรวยพรรณ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง เมื่อ February 29, 2012 เวลา 2:16pm

ถึง วชริญาณ์

ผ่านแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะไว้ใส่ในภาคผนวกรายงานโครงการ

วชริญาณ์.doc

อ.จรวยพรรณ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง เมื่อ February 29, 2012 เวลา 2:01pm

ถึง รณชัย

ผ่านแล้ว ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะไว้ใส่ในภาคผนวกรายงานโครงการ

รณชัย.doc

อ.จรวยพรรณ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง เมื่อ February 28, 2012 เวลา 2:49pm

ถึง ณิชกานต์

ส่งงานช้ามาก จึงไม่มีโอกาสปรับแก้ชิ้นงาน ให้ปรับแก้ในรายงานโครงการตามที่ครูเสนอแนะ

ณิชกานต์.doc

อ.จรวยพรรณ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง เมื่อ February 26, 2012 เวลา 1:24pm

ถึง วรรณี

ไม่มีไฟล์งานแนบ ให้ส่งเป็นเอกสาร ไม่ต้องส่งผ่านครูสอนดีแล้ว เพราะล่วงเลยเวลามากแล้ว

อ.จรวยพรรณ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง เมื่อ February 21, 2012 เวลา 10:21am

ถึง สุทธิดา

ตรวจงานให้ครั้งหนึ่งแล้ว วันพุธ แต่ไม่ได้นำไปปรับแก้ จึงให้คะแนนเท่าทีได้ในครั้งที่แล้ว ได้ ๘๑  คะแนน จากคะแนนเต็ม  ๑๓๕  คะแนน

อ.จรวยพรรณ

แสดงความคิดเห็นโดย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง เมื่อ February 21, 2012 เวลา 10:08am

ถึง พรกนก

ผ่านแล้ว  ให้ปรับแก้บางส่วนที่เสนอแนะไป ไม่ต้องส่งงานครูแล้ว  ครูกรอกคะแนนเรียบร้อยแล้ว พริ้นไว้ใส่ในภาคผนวกของรายงานโครงการ

พรกนก.doc

อ.จรวยพรรณ

 

สมาชิก (24)

 
 
 

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service