แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
รายวิชา อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง
ผู้สอน จีระพงษ์ โพพันธุ์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

สาระสำคัญ
จดหมายอีเลกทรอนิกส์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า อีเมล์(E-mail) หมายถึง จดหมายหรือข้อความที่ส่งถึงกันผ่านระบบเครือข่าย เราสามารถส่งจดหมายไปให้ผู้รับซึ่งเป็นสมาชิกของระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ จำกัดสถานที่และเวลา จดหมายจะส่งถึงปลายทางอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที หรืออาจจะส่งจดหมายฉบับเดียวไปถึงผู้รับหลายคน ในเวลาเดียวกันก็ได้ ทั้งผู้รับและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีที่อยู่เพื่อใช้ในการอ้างอิงการส่งและรับจดหมาย ที่อยู่สำหรับการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เช่น coolicecc@gmail.com, coolicecc@hotmail.co.th เป็นต้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สามารถสมัครใช้บริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการได้ และมีความรับผิดชอบทำงานที่ครูมอบหมายจนเสร็จ

เนื้อหา
ทำความเข้าใจอะไรคือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail ศึกษาอีเมล์แอดเดรส จุดเด่นของอีเมล์ วิธีการสมัคร Gmail การใช้งานเบื้องต้น


การจัดกระบวนการเรียนรู้
1. ครูพูดภาพรวมว่าวันนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
2. ครูให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์กล่องชอล์ก เพื่ออ่านใบความรู้ ไปพร้อมๆ กับการสาธิตการสมัครใช้บริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3. ครูสาธิตการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และให้นักเรียนปฏิบัติตาม
4. ครูมอบหมายภาระงานให้นักเรียน ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงครู
5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย
6. ครูสรุปใจความสำคัญถึงเนื้อหาที่เรียน
7. ครูแจ้งให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เรียนในวันนี้ และอ่านเนื้อหาใหม่ที่จะเรียนในสัปดาห์

สื่อการเรียนรู้
1. เนื้อหาบทเรียนในเว็บไซต์กล่องชอล์ก (www.glongchalk.com)
2. เว็บไซต์ผู้ให้บริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (www.google.co.th)

การวัดและประเมินผล
1.วิธีการวัดผลและประเมินผล
- การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2.เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล
- ครูตรวจสอบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3.เกณฑ์การประเมินผล
- นักเรียนส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงครู และกรอกข้อมูลตรงตามที่กำหนด 2 คะแนน (ผ่าน)
- นักเรียนส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงครู 1 คะแนน (ผ่าน)
- ไม่ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 0 คะแนน (ไม่ผ่าน)

ใบความรู้ http://www.glongchalk.com/index1.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=125

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service