ให้ผู้รับการอบรม

  1. ศึกษาตัวอย่างแผนที่เอกสารแนบไฟล์
  2. ให้ส่งแผนของท่านโดย
    • Repply to this  ใส่เพียงชื่อแผนเท่านั้น
    • แนบไฟล์ แผนจัดการเรียนรู้ของท่าน
  3. เข้าไปดูแผนจัดการเรียนรู้ของเพื่อน ๆ แล้วแสดงความคิดเห็น

Views: 587

การแนบไฟล์:

ตอบการเสวนานี้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

การแนบไฟล์:

photoshop

การแนบไฟล์:

Christmas's Day

ท่านวิทยากรค่ะ มีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษบ้างมั๊ยคะ

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง "ภาพสวยด้วยมือเรา"

การแนบไฟล์:

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย

การแนบไฟล์:

แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  Christmas’s Day

ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้

ชื่อและนามสกุล

นางเบญจวรรณ  เจนกิติวรพงศ์

หน่วยงานต้นสังกัด

สำนักงานการศึกษามัธยม เขต 18

ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ที่อยู่ของโรงเรียน

181  หมู่ 9  ตำบลนาจอมเทียน   อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

Christmas’s day

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

  1. เนื้อเรื่องเกี่ยวกับ Christmas’sDay
  2. คำศัพท์เกี่ยวกับ Christmas’s Day

ระดับชั้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เวลาที่ต้องการโดยประมาณ

2 ชั่วโมง

คำอธิบายของหน่วยการเรียนรู้

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร  มาตรฐาน ต.1.2 , 1.3

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.บอกความหมายของคำศัพท์จากเรื่องที่อ่านได้

2. จับใจความสำคัญได้

3. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้

คำถามสร้างพลังคิด

What are the special days around the world ?

คำถามประจำหน่วย

How is  the important for Christmas’s Day?

คำถามประจำบท

What is Christmas’s Day?

 

แผนการประเมิน

ระยะเวลาในการประเมิน

 

 

 

ก่อนเริ่มโครงงาน

ระหว่างทำโครงงาน

เมื่อสิ้นสุดโครงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปภาพรวมการประเมิน

 

รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้

ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น

การสืบค้นข้อมูล

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่  1  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.  ทดสอบก่อนเรียน

2.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

 

ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6 คน จำนวน 5 กลุ่ม และกลุ่มละ 7 คน จำนวน 1 กลุ่ม         โดยคละเพศและความสามารถ   และแจ้งให้นักเรียนทราบว่าผลงานของนักเรียนคือผลงานของกลุ่ม   โดยให้นักเรียนมีหมายเลขประจำตัว     และให้สมาชิกแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำงานตามหมายเลขที่ได้

2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาแบบฝึกทักษะ    เรื่อง   Christmas’s  Day

3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาตามขั้นตอนที่กำหนดในบทเรียนตามคำสั่ง หรือคำชี้แจง ที่กำหนดไว้หน้าแรกของแบบฝึกทักษะ    ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยให้ซักถาม  อภิปรายระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือครูผู้สอน

ขั้นที่  3 ขั้นสรุป

1.  เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาแบบฝึกทักษะเสร็จแล้ว  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียนด้วยการอภิปรายและการตอบคำถามในแต่ละแบบฝึก

 

ขั้นที่  4 ขั้นวัดผลประเมินผล

1.  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน    เรื่อง   Christmas’s  Day

2.  ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มย่อยของนักเรียน            แต่ละกลุ่ม

3.  ครูประเมินผล   โดยการสังเกตจากความสนใจในการร่วมอภิปราย

4.  ครูประเมินผล   จากการตรวจแบบฝึกทักษะและแบบฝึกทักษะ

 

การปรับกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

 

นักเรียนที่ต้องดุแลเป็นพิเศษ

นักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อนและไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากพอ

นักเรียนที่มีความสามารถเป็นพิเศษ

นักเรียน

นักเรียนที่ไม่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สำหรับหน่วยการเรียนรู้

 

เทคโนโลยี – ฮาร์ดแวร์

 

 

 

เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์

 

 

สื่อสิ่งพิมพ์

วารสาร หนังสือพิมพ์

วัสดุอุปกรณ์

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต

www.google.co.th/christmaas day

อื่นๆ

 

RSS

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service