โครงสร้างโครงงาน

 
1. ชื่อโครงงาน

    กระถางต้นไม้สร้างอาชีพ

2. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

     กลุ่ม กระถางต้นไม้สร้างอาชีพ ม.6/4

 

รายชื่อสมาชิก

 1) นายชยานนท์  ทรงนิสัย เลขที่ 1

2) นายศุภกร       เกษรบัว  เลขที่ 9

3) นายอดิเรก   เกิดศิลป์   เลขที่ 11

4) น.ส.กนกวรรณ  แพงงาม เลขที่ 13

5) น.ส.เกศินี  ภิญโญยิ่ง เลขที่ 16

 6) น.ส.ธัญญา  ดุจนา   เลขที่ 21

7) น.ส.ประภาพร  ม่วงสอน  เลขที่ 23

8) น.ส.ภัสกุล บดีรัฐ  เลขที่  27

9) น.ส.เสาวลักษณ์  ทองคำ เลขที่ 39

10) น.ส.เจนจิรา  แสงเพชร เลขที่ 44

 
3. ระยะเวลาดำเนินโครงงาน

     1ภาคเรียนการศึกษา(ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2554)


4. หลักการและเหตุผล

   เนื่องจากปัจจุบันประชาชนหันมาสนใจกับภาวะโลกร้อนมากขึ้น โดยเราสังเกตได้จากที่ผู้คนหันมาใช้ถุงผ้าและปลูกต้นไม้มากขึ้นแต่จากที่เราได้สำรวจมานั้นการที่ผู้คนหันมาปลูกต้นไม้มากขึ้นก็มักจะปลูกใส่กระถาง(สำหรับไม้ล้มลุกต้นเล็กหรือไม้ประดับ)แต่กระถางต้นไม้นั้นราคาก็แตกต่างกันออกไปตามขนาด ลวดลาย และวัสดุที่ใช้ โดยกลุ่มของเราจะนำเสนอกระถางต้นไม้อีกรูปแบบหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะทำมาจากไม้แต่ก็เป็นไม้ที่เหลือใช้จากการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าตามท้องตลาด ซึ่งการจำหน่ายนั้นกลุ่มของเราไม่ไม่ได้มุ่งหวังที่จะเอากำไรจากผู้อุปโภคแต่มุ่งเน้นจากการหาประสบการณ์จากการจำหน่ายและการทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

5. วัตถุประสงค์

    5.1) เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพด้านการค้าขาย

    5.2) เพื่อมุ่งเน้นความสามัคคีในหมู่คณะจากการทำงานร่วมกัน
    5.3) เพื่อเป็นการคืนกำไรให้แก่ผู้อุปโภค จากการจำหน่ายกระถางต้นไม้

 

6.เป้าหมาย

   เชิงปริมาณ : ประชาชนผู้ที่มีความสนใจ

   เชิงคุณภาพ : การจำหน่ายกระถางต้นไม้ทำให้ผู้ที่สนใจหรือประชาชนที่สนใจได้ซื้อไปแล้วต้องการที่จะมาซื้อไปอีก 

 

7. สถานที่ดำเนินงาน
  ตลาดหนองเกตุ(ต.หนองเกตุ อ.บางละมุง)และตลาดไร่วนาสินธุ์(ต.หนองปรือ อ.บางละมุง)

ณ ตลาดหนองเกตุ

 

 

 

 

 

ณ ตลาดไร่วนาสินธุ์

 

 

 

 

 

 8. วิธีดำเนินงาน

    1) แบ่งการทำงานของสมาชิกในกลุ่มอย่างชัดเจน

    2) ร่วมกันคิดหัวข้อการทำโครงงาน

    3) ลงมือทำสินค้าที่จำนำไปจำหน่ายในท้องตลาด

    4) นำไปจำหน่ายตามท้องตลาด

     5) สรุปกิจกรรมและประเมินผลโครงงาน

ขั้นตอนการสร้างชิ้นงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

9. งบประมาณ

    งบประมาณสุทธิจำนวน 1000 บาท

 

10. การติดตามประเมินผล
      สอบถามจากผู้ที่มาจับจ่ายกระถางต้นไม้หรือจัดทำแบบสอบถามให้ผู้ที่มาซื้อได้แสดงความคิดเห็น และนำความคิดเห็นมาประเมินผลในการปฏิบัติโครงงาน

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการประกอบอาชีพด้านการค้าขาย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2) มีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลงานออกมามีประสิทธิภาพ

   3) กระถางต้นไม้จะได้รับความสนใจและได้คืนกำไรให้กับผู้บริโภค

 

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงาน

     การจำหน่ายกระถางต้นไม้ได้รับความสนใจและสมาชิกในกลุ่มช่วยกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

กิจกรรมที่ 4 รายรับ-รายจ่ายของโครงงาน

  

รายรับ รายจ่าย 

โครงงานกระถางต้นไม้สร้างอาชีพ 6/4

รายการ 

รายรับ 

รายจ่าย

คงเหลือ

  -ทุนจากผู้ปกครอง

  - ค่าไม้อัด

  - ค่าทินเนอร์ทาไม้

  - ค่าสีทาไม้

  - ค่าอุปกรณ์ต่างๆ (กาว,คัตเตอร์,ตะปู)

 

ขายครั้งแรกวันที่ 13/มิ.ย./2554 ณ ตลาดหนองเกตุจำนวน 26 กระถาง

  - ค่าที่

  - ค่าต้นไม้ 2 ต้น

  - ขายได้ 6 กระถาง กระถางละ 50 บาท

  - ค่าขนม+น้ำดื่ม

 

ขายครั้งที่สองวันที่ 9/ก.ย./2554 ณ ตลาดไร่วนาสินธุ์

จำนวน 20 กระถาง

  - ค่าที่

  -  ค่าต้นไม้ 2 ต้น

  - ขายได้ 20 กระถาง

  - ค่าขนม+น้ำดื่ม

 

1000.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300.-

 

 

 

 

 

 

1000.-

 

 

500.-

70.-

200.-

100.-

 

 

 

50.-

60.-

 

20.-

 

 

 

50.-

80.-

 

100.-

1000.-

600.-

430.-

230.-

130.-

 

 

 

80-.

20.-

320.-

300.-

 

 

 

250.-

170.-

1170.-

1070.-

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 5 ที่ปรึกษาการทำโครงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมที่ 7 ปัญหากับการแก้ไข

 

ปัญหาในการทำโครงงานกระถางต้นไม้สร้างอาชีพ 6/4 ที่พบมากที่สุดมีดังต่อไปนี้

 1.) ปัญหาของการทำงานกลุ่มเนื่องจากการลงสถานที่ที่จะจำหน่ายนั้นเป็นการลงพื้นที่จริงนั่นคือที่ตลาด และเวลาที่กลุ่มของเราจะลงมือจำหน่ายจะเป็นเวลาหลังเลิกเรียน ดังนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือการที่สมาชิกบางคนนั้นอยู่ช่วยงานไม่ได้และอาจทำให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน เพราะเพื่อนร่วมงานอาจจะมองว่ากินแรงเพื่อน

   วิธีการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเราคือ หัวหน้ากลุ่มจะต้องแบ่งงานให้ชัดเจน เช่น คนที่อยู่ช่วยเพื่อนจำหน่ายไม่ได้ก็ให้งานอื่นแทนการลงพื้นที่จำหน่าย โดยอาจจะให้ควบคุมงานใน www.krusorndee.net หรือพิมพ์งานใน Microsoft Word นี่ก็คือการแก้ไขปัญหาวิธีหนึ่ง

 

2. ) ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ในกลุ่มมักจะพบอยู่บ่อยๆนั่นก็คือการมีหลายความคิดเห็นเพราะงานกลุ่มนั้นมีหลายคน หลายความคิด ความคิดบางคนอาจจะเหมือนกัน แต่บางคนกลับมีข้อโต้แย้งในการทำงาน เช่น การคิดหัวข้อของโครงงาน บางคนคิดว่าควรจะทำพวงกุญแจ บางคนคิดว่าควรจะทำอาหาร หรือบางคนคิดว่าควรจะทำกระถางต้นไม้ ซึ่งความคิดจะไม่ลงรอยกันซะส่วนใหญ่

   วิธีการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเราคือ หัวหน้ากลุ่มจะต้องรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและทุกและใช้วิธีของประชาธิปไตยเข้ามาเกี่ยวข้อง และการตัดสินใจนั้นอาจจะมองจากหลักความจริงด้วย เช่นว่าจะทำอาหารแต่ฝีมือการทำอาหารนั้นไม่อร่อย เราก็ควรจะตัดออกไป และมองหัวข้ออื่นแทน แต่ที่กลุ่มเราตกลงกันว่าจะทำกระถางต้นไม้นั้นก็เพราะผู้ปกครองของสมาชิกในกลุ่มเรามีวิธีการผลิตกระถางต้นไม้และข้อมูลการผลิตที่พร้อมจะถ่ายทอดให้กับสมาชิกทุกคนเข้าใจและร่วมมือร่วมใจกันผลิตชิ้นงาน

 

กิจกรรมที่ 8 ผลที่เกิดกับตนเองและสังคม

 

  การทำโครงงานกระถางต้นไม้สร้างอาชีพ 6/4 มีผลดีมากมายกับสมาชิกและสังคม เป็นต้นว่า

1. ) ตนเองได้ทำงานร่วมกันกับคนอีกหลายๆคน และทำให้เราได้รู้จักความสามัคคีรวมถึงการมีน้ำใจ และรู้จักการแบ่งปันมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว

2.) ตนเองได้รู้จักกับตนเองมากขึ้นเช่นว่าการทำงานประเภทนี้เหมาะกับเราไหม หรือถ้าไม่เหมาะแล้วอย่างน้อยๆเราก็ได้ฝึกการใช้ทักษะการสร้างอาชีพอีกด้วย

3.) โครงงานนี้ได้สอนให้สมาชิกรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการทำงานกลุ่มและรู้จักการทำงานเป็นกระบวนการงานกลุ่มที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

4.) โครงงานนี้ได้สอนให้สมาชิกในกลุ่มได้มีอาชีพติดตัว

5.) โครงงานนี้ทำให้สังคมได้รู้ถึงสักยภาพของเด็กบางละมุงในด้านการประกอบอาชีพแบบการลงสนามจริง

6.) โครงงานนี้อาจทำให้คนในสังคมที่กำลังมีปัญหาเรื่องงานอยู่สามารถนำความรู้เรื่องการผลิตกระถางต้นไม้ของกลุ่มเราไปประกอบอาชีพได้

 

กิจกรรมที่ 9 การมีส่วนร่วมของสมาชิก

 

  การมีส่วนร่วมของสมาชิกนั้น สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในโครงงานนี้ทุกคน เพราะเราได้แบ่งหน้าที่การทำงานไว้อย่างชัดเจน หรือ ถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็อาจจะเปลี่ยนหน้าที่กันได้ อย่างเช่น คนหนึ่ีงมีหน้าที่จำหน่ายแต่บ้านนั้นอยู่ไกลตลาดที่จำหน่าย แต่คนหนึ่งบ้านอยู่ใกล้ตลาดที่จำหน่ายแต่มีหน้าที่พิมพ์เอกสาร ก็เปลี่ยนหน้าที่กันทำได้ เป็นคนที่บ้านอยู่ไกลนั้นก็พิมพ์เอกสาร ส่วนคนที่บ้านอยู่ใกล้ก็จำหน่ายกระถางต้นไม้แทน

 

  

 

 

กิจกรรมที่ 11 ความน่าเชื่อถือของโครงงาน

 

   ถ้ามีคำถามว่าโครงงานกระถางต้นไม้สร้างอาชีพมีความน่าเชื่อถือแค่ไหน??  กลุ่มของเราสามารถตอบได้เลยว่า

" โครงงานกระถางต้นไม้สร้างอาชีพมีความน่าเชื่อถือว่าเป็นผลงานของนักเรียนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มจริง สมาชิกได้ผลิตผลงานนี้ขึ้นมาจริงๆ อาจจะดูได้จากรูปและฝีมือการทำ เพราะผลงานนั้นไม่ได้เนี้ยบ หรือเรียบร้อยตามที่ท้องตลาดได้จำหน่ายอยู่ อีกอย่างคือการลงมือจำหน่ายชิ้นงานก็ได้ลงมือจำหน่ายจริง ตามสถานที่ที่ได้กล่าวไว้จริง ส่วนเรื่องของรายรับ-รายจ่ายนั้น ก็มีฝ่ายเหรัญญิกและฝ่ายบัญชีได้ทำงานอย่างละเอียดและรอบครอบ ฉะนั้นโครงงานกระถางต้นไม้สร้างอาชีพได้ผลิตและจัดจำหน่ายเองจริง ด้วยฝีมือของสมาชิกจริง"

แท็ก: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.240566172620613.70662.100000016978612&l=75cdff0bbb

Views: 11724

การแนบไฟล์:

ตอบการเสวนานี้

สมาชิกมีใครบ้างให้คะแนนไม่ถูก

รายชื่อสมาชิก

1) นายชยานนท์  ทรงนิสัย เลขที่ 1

2) นายศุภกร       เกษรบัว  เลขที่ 9

3) นายอดิเรก   เกิดศิลป์   เลขที่ 11

4) น.ส.กนกวรรณ  แพงงาม เลขที่ 13

5) น.ส.เกศินี  ภิญโญยิ่ง เลขที่ 16

6) น.ส.ธัญญา  ดุจนา   เลขที่ 21

7) น.ส.ประภาพร  ม่วงสอน  เลขที่ 23

8) น.ส.ภัสกุล บดีรัฐ  เลขที่  27

9) น.ส.เสาวลักษณ์  ทองคำ เลขที่ 39

10) น.ส.เจนจิรา  แสงเพชร เลขที่ 44

อยากเห็นกิจกรรมทีึ่เป็นอาชีพ
ลงมือปฏิบัติจริงแล้วค่ะ...เมื่อวัน อังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ค่ะ...คาดว่าจะได้ลงรูปให้อาจารย์ได้ดูภายในอาทิตย์นี้ค่ะ
รายรับรายจ่ายค่ะ
การแนบไฟล์:
โครงงานนี้กำลังจะสำเร็จแล้วนะเพื่อนๆ
ได้แล้ว เกรดอัพขึ้นแล้ว ดีใจจังเลยยยยยยยยยยยยยยย

RSS

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service