ตอบการเสวนานี้

1.การออกแบบโครงงานให้เพื่อนสมาชิกมีส่วนร่วม
ตอบ การออกแบบโครงงานเริ่มจากการระดมความคิดและแบ่งหน้าที่งานตามความถนัดของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนจะต้องแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายจากนั้นก็จะมาระดมความคิดอีกที่เพือทำขั้นตอนต่อไป

นายพิษณุนาถ ยิ่งยงค์ เลขที่ 7 มีหน้าที่การตลาด และการวางแผนในการขาย
นายธีรเดช ขันสะกุ เลขที่ 4 มีหน้าที่จัดซื้ออุปกรณ์
นายสันติสุข สืบชาติ เลขที่ 12 มีหน้าที่จัดหาสถานที่
นายภากร บุญสร้อย เลขที่ 8 มีหน้าที่ตรวจสอบรายรับรายจ่าย
นายศตวุฒิ หาญณรงค์ เลขที่49 มีหน้าที่บุคคลากร
นายวินเซิน ธรนิศตระกูล เลขที่ 11 มีหน้าที่จัดซื้อุปกรณ์

2.กิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเพื่อนสมาชิกมีส่วนร่วม
ตอบ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นคือ เมื่อแบ่งหน้าที่แล้วก็ให้ทุกคนทำตามหน้าที่ที่แบ่งกันโดย
นายธีรเดช ขันสะกุ เลขที่ 4 มีหน้าที่ตรวจสอบสิ่งของที่จะใช้และทำการออกซื้อ
นายสันติสุข สืบชาติ เลขที่ 12 มีหน้าที่หาทำเลที่ตั่งเหมาะๆในการขายโดยใช้สถานที่ในชุมชนไกล้บ้าน เป็นแหล่งค้าขาย
นายภากร บุญสร้อย เลขที่ 8 มีหน้าที่ ตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย ว่าใช้อะไรไปเท่าไหร่และต้องได้กำไร ในแต่ละวันในการขาย
นายศตวุฒิ หาญณรงค์ เลขที่49 มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆเพื่อความสะดวกในการขาย
นายวินเซิน ธรนิศตระกูล เลขที่ 11 มีหน้าที่ตรวจสอบสิ่งของที่จะใช้และทำการออกซื้อ

โครงสร้างโครงงาน

1. ชื่อโครงงาน

2. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

3. ระยะเวลาดำเนินโครงงาน

4. หลักการและเหตุผล

5. วัตถุประสงค์

6. เป้าหมาย

7. สถานที่ดำเนินงาน

8. วิธีดำเนินงาน

9. งบประมาณ

10. การติดตามประเมินผล

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน

ชื่อโครงงาน ลูกชิ้นทอด

รายชื่อสมาชิก

1.นายธีรเดช  ขันสะกุ เลขที่ 4

2.นายพิษณุนาถ  ยิ่งยงค์ เลขที่ 7

3.นายภากร  บุญสร้อย  เลขที่ 8

4.นายวินเซิน  ธรนิศตระกูล  เลขที่ 11

5.นายสันติสุข  สืบชาติ  เลขที่ 12

6.นายศตวุฒิ  หาญณรงค์ เลขที่49

ระยะเวลาดำเนินโครงงาน

1.การดำเนินกิจกรรมเป็นที่น่าเชื่อถือ เพราะพวกเรานั้นได้ลงมือปฎิบัติ และทำจริง มีการลงทุนในการทำงาน มีรายรับ-รายจ่าย และกำไรที่ได้มา มีบุคคลที่ซ์้อสินค้าของเรา อาศัยยู่บริเวณนั้นอีกด้วย มีสถานที่ในการทำงานจริง

2. มีการดำเนินกิจกรรมทุกสัปดาห์ ในวัน จันทร์ - ศุกร์ เราจะมีการทำตั้งแต่เช้า เนื่อง จากเราต้องไปโรงเรียน เราจึงต้องทำตั้งแต่เช้าแร้วนำไปฝากที่ร้านประจำขายแต่สินค้าของเราจะมีจำนวนน้อย เนื่องจากเวลาในการทำมีน้อย

 เสาร์-อาทิตย์ เราจะรวมกลุ่มกัน และ ทำขาย ทั้งวันเนื่องจากเรามีเวลาว่างกันมารวมกันได้ สินค้าของเราก้จะมีการขายเป็นจำนวนมากกว่า   จันทร์-ศุกร์

4. หลักการและเหตุผล

5. วัตถุประสงค์

6. เป้าหมาย

7. สถานที่ดำเนินงาน

8. วิธีดำเนินงาน

9. งบประมาณ

10. การติดตามประเมินผล

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน

ชื่อโครงงาน ลูกชิ้นทอด

รายชื่อสมาชิก

1.นายธีรเดช  ขันสะกุ เลขที่ 4

2.นายพิษณุนาถ  ยิ่งยงค์ เลขที่ 7

3.นายภากร  บุญสร้อย  เลขที่ 8

4.นายวินเซิน  ธรนิศตระกูล  เลขที่ 11

5.นายสันติสุข  สืบชาติ  เลขที่ 12

6.นายศตวุฒิ  หาญณรงค์ เลขที่49

ระยะเวลาดำเนินโครงงาน

1.การดำเนินกิจกรรมเป็นที่น่าเชื่อถือ เพราะพวกเรานั้นได้ลงมือปฎิบัติ และทำจริง มีการลงทุนในการทำงาน มีรายรับ-รายจ่าย และกำไรที่ได้มา มีบุคคลที่ซ์้อสินค้าของเรา อาศัยยู่บริเวณนั้นอีกด้วย มีสถานที่ในการทำงานจริง

2. มีการดำเนินกิจกรรมทุกสัปดาห์ ในวัน จันทร์ - ศุกร์ เราจะมีการทำตั้งแต่เช้า เนื่อง จากเราต้องไปโรงเรียน เราจึงต้องทำตั้งแต่เช้าแร้วนำไปฝากที่ร้านประจำขายแต่สินค้าของเราจะมีจำนวนน้อย เนื่องจากเวลาในการทำมีน้อย

 เสาร์-อาทิตย์ เราจะรวมกลุ่มกัน และ ทำขาย ทั้งวันเนื่องจากเรามีเวลาว่างกันมารวมกันได้ สินค้าของเราก้จะมีการขายเป็นจำนวนมากกว่า   จันทร์-ศุกร์

หลักการและเหตุผล

เราได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนอักษรพัทยาที่อยู่ข้างร้านของเรานั้นมีนักเรียนจำนวนมาก แต่ร้านอาหารภายในโรงเรียนยังมีไม่หลากหลายเท่าที่ควรทำให้เวลานักเรียนหลายๆคนเลิกเรียนเเล้วหิว ซึ่งทางคณะผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้มีการจัดการขายลูกชิ้นทอดขึ้นมาเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารของนักเรียนในโรงเรียนได้

 

5. วัตถุประสงค์

6. เป้าหมาย

7. สถานที่ดำเนินงาน

8. วิธีดำเนินงาน

9. งบประมาณ

10. การติดตามประเมินผล

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน

ชื่อโครงงาน ลูกชิ้นทอด

รายชื่อสมาชิก

1.นายธีรเดช  ขันสะกุ เลขที่ 4

2.นายพิษณุนาถ  ยิ่งยงค์ เลขที่ 7

3.นายภากร  บุญสร้อย  เลขที่ 8

4.นายวินเซิน  ธรนิศตระกูล  เลขที่ 11

5.นายสันติสุข  สืบชาติ  เลขที่ 12

6.นายศตวุฒิ  หาญณรงค์ เลขที่49

ระยะเวลาดำเนินโครงงาน

1.การดำเนินกิจกรรมเป็นที่น่าเชื่อถือ เพราะพวกเรานั้นได้ลงมือปฎิบัติ และทำจริง มีการลงทุนในการทำงาน มีรายรับ-รายจ่าย และกำไรที่ได้มา มีบุคคลที่ซ์้อสินค้าของเรา อาศัยยู่บริเวณนั้นอีกด้วย มีสถานที่ในการทำงานจริง

2. มีการดำเนินกิจกรรมทุกสัปดาห์ ในวัน จันทร์ - ศุกร์ เราจะมีการทำตั้งแต่เช้า เนื่อง จากเราต้องไปโรงเรียน เราจึงต้องทำตั้งแต่เช้าแร้วนำไปฝากที่ร้านประจำขายแต่สินค้าของเราจะมีจำนวนน้อย เนื่องจากเวลาในการทำมีน้อย

 เสาร์-อาทิตย์ เราจะรวมกลุ่มกัน และ ทำขาย ทั้งวันเนื่องจากเรามีเวลาว่างกันมารวมกันได้ สินค้าของเราก้จะมีการขายเป็นจำนวนมากกว่า   จันทร์-ศุกร์

หลักการและเหตุผล

เราได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนอักษรพัทยาที่อยู่ข้างร้านของเรานั้นมีนักเรียนจำนวนมาก แต่ร้านอาหารภายในโรงเรียนยังมีไม่หลากหลายเท่าที่ควรทำให้เวลานักเรียนหลายๆคนเลิกเรียนเเล้วหิว ซึ่งทางคณะผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้มีการจัดการขายลูกชิ้นทอดขึ้นมาเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารของนักเรียนในโรงเรียนได้

 

วัตถุประสงค์

  1.ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ

  2.เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

  3.เพื่อได้ทดลองทำงานเพื่อเป็นเเนวทางในอนาคต

  4.ฝึกการวางแผน บริหารงาน และจัดทำบัญชีด้วยตนเอง

  5.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

6. เป้าหมาย

7. สถานที่ดำเนินงาน

8. วิธีดำเนินงาน

9. งบประมาณ

10. การติดตามประเมินผล

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน

ชื่อโครงงาน ลูกชิ้นทอด

รายชื่อสมาชิก

1.นายธีรเดช  ขันสะกุ เลขที่ 4

2.นายพิษณุนาถ  ยิ่งยงค์ เลขที่ 7

3.นายภากร  บุญสร้อย  เลขที่ 8

4.นายวินเซิน  ธรนิศตระกูล  เลขที่ 11

5.นายสันติสุข  สืบชาติ  เลขที่ 12

6.นายศตวุฒิ  หาญณรงค์ เลขที่49

ระยะเวลาดำเนินโครงงาน

1.การดำเนินกิจกรรมเป็นที่น่าเชื่อถือ เพราะพวกเรานั้นได้ลงมือปฎิบัติ และทำจริง มีการลงทุนในการทำงาน มีรายรับ-รายจ่าย และกำไรที่ได้มา มีบุคคลที่ซ์้อสินค้าของเรา อาศัยยู่บริเวณนั้นอีกด้วย มีสถานที่ในการทำงานจริง

2. มีการดำเนินกิจกรรมทุกสัปดาห์ ในวัน จันทร์ - ศุกร์ เราจะมีการทำตั้งแต่เช้า เนื่อง จากเราต้องไปโรงเรียน เราจึงต้องทำตั้งแต่เช้าแร้วนำไปฝากที่ร้านประจำขายแต่สินค้าของเราจะมีจำนวนน้อย เนื่องจากเวลาในการทำมีน้อย

 เสาร์-อาทิตย์ เราจะรวมกลุ่มกัน และ ทำขาย ทั้งวันเนื่องจากเรามีเวลาว่างกันมารวมกันได้ สินค้าของเราก้จะมีการขายเป็นจำนวนมากกว่า   จันทร์-ศุกร์

หลักการและเหตุผล

เราได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนอักษรพัทยาที่อยู่ข้างร้านของเรานั้นมีนักเรียนจำนวนมาก แต่ร้านอาหารภายในโรงเรียนยังมีไม่หลากหลายเท่าที่ควรทำให้เวลานักเรียนหลายๆคนเลิกเรียนเเล้วหิว ซึ่งทางคณะผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้มีการจัดการขายลูกชิ้นทอดขึ้นมาเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารของนักเรียนในโรงเรียนได้

 

วัตถุประสงค์

  1.ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ

  2.เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

  3.เพื่อได้ทดลองทำงานเพื่อเป็นเเนวทางในอนาคต

  4.ฝึกการวางแผน บริหารงาน และจัดทำบัญชีด้วยตนเอง

  5.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมาย

  1.มีผลกำไรในการขาย

  2.ขายให้นักเรียนเเละผู้ที่เดินทางไปมา

7. สถานที่ดำเนินงาน

8. วิธีดำเนินงาน

9. งบประมาณ

10. การติดตามประเมินผล

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน

ชื่อโครงงาน ลูกชิ้นทอด

รายชื่อสมาชิก

1.นายธีรเดช  ขันสะกุ เลขที่ 4

2.นายพิษณุนาถ  ยิ่งยงค์ เลขที่ 7

3.นายภากร  บุญสร้อย  เลขที่ 8

4.นายวินเซิน  ธรนิศตระกูล  เลขที่ 11

5.นายสันติสุข  สืบชาติ  เลขที่ 12

6.นายศตวุฒิ  หาญณรงค์ เลขที่49

ระยะเวลาดำเนินโครงงาน

1.การดำเนินกิจกรรมเป็นที่น่าเชื่อถือ เพราะพวกเรานั้นได้ลงมือปฎิบัติ และทำจริง มีการลงทุนในการทำงาน มีรายรับ-รายจ่าย และกำไรที่ได้มา มีบุคคลที่ซ์้อสินค้าของเรา อาศัยยู่บริเวณนั้นอีกด้วย มีสถานที่ในการทำงานจริง

2. มีการดำเนินกิจกรรมทุกสัปดาห์ ในวัน จันทร์ - ศุกร์ เราจะมีการทำตั้งแต่เช้า เนื่อง จากเราต้องไปโรงเรียน เราจึงต้องทำตั้งแต่เช้าแร้วนำไปฝากที่ร้านประจำขายแต่สินค้าของเราจะมีจำนวนน้อย เนื่องจากเวลาในการทำมีน้อย

 เสาร์-อาทิตย์ เราจะรวมกลุ่มกัน และ ทำขาย ทั้งวันเนื่องจากเรามีเวลาว่างกันมารวมกันได้ สินค้าของเราก้จะมีการขายเป็นจำนวนมากกว่า   จันทร์-ศุกร์

หลักการและเหตุผล

เราได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนอักษรพัทยาที่อยู่ข้างร้านของเรานั้นมีนักเรียนจำนวนมาก แต่ร้านอาหารภายในโรงเรียนยังมีไม่หลากหลายเท่าที่ควรทำให้เวลานักเรียนหลายๆคนเลิกเรียนเเล้วหิว ซึ่งทางคณะผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้มีการจัดการขายลูกชิ้นทอดขึ้นมาเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารของนักเรียนในโรงเรียนได้

 

วัตถุประสงค์

  1.ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ

  2.เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

  3.เพื่อได้ทดลองทำงานเพื่อเป็นเเนวทางในอนาคต

  4.ฝึกการวางแผน บริหารงาน และจัดทำบัญชีด้วยตนเอง

  5.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมาย

  1.มีผลกำไรในการขาย

  2.ขายให้นักเรียนเเละผู้ที่เดินทางไปมา

สถานที่ดำเนินงาน

 -หน้าหอพักไผ่สีทอง

8. วิธีดำเนินงาน

9. งบประมาณ

10. การติดตามประเมินผล

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน

ชื่อโครงงาน ลูกชิ้นทอด

รายชื่อสมาชิก

1.นายธีรเดช  ขันสะกุ เลขที่ 4

2.นายพิษณุนาถ  ยิ่งยงค์ เลขที่ 7

3.นายภากร  บุญสร้อย  เลขที่ 8

4.นายวินเซิน  ธรนิศตระกูล  เลขที่ 11

5.นายสันติสุข  สืบชาติ  เลขที่ 12

6.นายศตวุฒิ  หาญณรงค์ เลขที่49

ระยะเวลาดำเนินโครงงาน

1.การดำเนินกิจกรรมเป็นที่น่าเชื่อถือ เพราะพวกเรานั้นได้ลงมือปฎิบัติ และทำจริง มีการลงทุนในการทำงาน มีรายรับ-รายจ่าย และกำไรที่ได้มา มีบุคคลที่ซ์้อสินค้าของเรา อาศัยยู่บริเวณนั้นอีกด้วย มีสถานที่ในการทำงานจริง

2. มีการดำเนินกิจกรรมทุกสัปดาห์ ในวัน จันทร์ - ศุกร์ เราจะมีการทำตั้งแต่เช้า เนื่อง จากเราต้องไปโรงเรียน เราจึงต้องทำตั้งแต่เช้าแร้วนำไปฝากที่ร้านประจำขายแต่สินค้าของเราจะมีจำนวนน้อย เนื่องจากเวลาในการทำมีน้อย

 เสาร์-อาทิตย์ เราจะรวมกลุ่มกัน และ ทำขาย ทั้งวันเนื่องจากเรามีเวลาว่างกันมารวมกันได้ สินค้าของเราก้จะมีการขายเป็นจำนวนมากกว่า   จันทร์-ศุกร์

หลักการและเหตุผล

เราได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนอักษรพัทยาที่อยู่ข้างร้านของเรานั้นมีนักเรียนจำนวนมาก แต่ร้านอาหารภายในโรงเรียนยังมีไม่หลากหลายเท่าที่ควรทำให้เวลานักเรียนหลายๆคนเลิกเรียนเเล้วหิว ซึ่งทางคณะผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้มีการจัดการขายลูกชิ้นทอดขึ้นมาเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารของนักเรียนในโรงเรียนได้

 

วัตถุประสงค์

  1.ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ

  2.เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

  3.เพื่อได้ทดลองทำงานเพื่อเป็นเเนวทางในอนาคต

  4.ฝึกการวางแผน บริหารงาน และจัดทำบัญชีด้วยตนเอง

  5.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมาย

  1.มีผลกำไรในการขาย

  2.ขายให้นักเรียนเเละผู้ที่เดินทางไปมา

สถานที่ดำเนินงาน

 -หน้าหอพักไผ่สีทอง

วิธีดำเนินงาน

 -จัดหาลูกชิ้นต่างๆที่เราต้องการนำมาขายให้กับลูกค้า

 -เลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงาน

 -เเบ่งหน้าที่กันเเต่ละหน้าที่

 -บันทึกการปฏิบัติงาน

9. งบประมาณ

10. การติดตามประเมินผล

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน

ชื่อโครงงาน ลูกชิ้นทอด

รายชื่อสมาชิก

1.นายธีรเดช  ขันสะกุ เลขที่ 4

2.นายพิษณุนาถ  ยิ่งยงค์ เลขที่ 7

3.นายภากร  บุญสร้อย  เลขที่ 8

4.นายวินเซิน  ธรนิศตระกูล  เลขที่ 11

5.นายสันติสุข  สืบชาติ  เลขที่ 12

6.นายศตวุฒิ  หาญณรงค์ เลขที่49

ระยะเวลาดำเนินโครงงาน

1.การดำเนินกิจกรรมเป็นที่น่าเชื่อถือ เพราะพวกเรานั้นได้ลงมือปฎิบัติ และทำจริง มีการลงทุนในการทำงาน มีรายรับ-รายจ่าย และกำไรที่ได้มา มีบุคคลที่ซ์้อสินค้าของเรา อาศัยยู่บริเวณนั้นอีกด้วย มีสถานที่ในการทำงานจริง

2. มีการดำเนินกิจกรรมทุกสัปดาห์ ในวัน จันทร์ - ศุกร์ เราจะมีการทำตั้งแต่เช้า เนื่อง จากเราต้องไปโรงเรียน เราจึงต้องทำตั้งแต่เช้าแร้วนำไปฝากที่ร้านประจำขายแต่สินค้าของเราจะมีจำนวนน้อย เนื่องจากเวลาในการทำมีน้อย

 เสาร์-อาทิตย์ เราจะรวมกลุ่มกัน และ ทำขาย ทั้งวันเนื่องจากเรามีเวลาว่างกันมารวมกันได้ สินค้าของเราก้จะมีการขายเป็นจำนวนมากกว่า   จันทร์-ศุกร์

หลักการและเหตุผล

เราได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนอักษรพัทยาที่อยู่ข้างร้านของเรานั้นมีนักเรียนจำนวนมาก แต่ร้านอาหารภายในโรงเรียนยังมีไม่หลากหลายเท่าที่ควรทำให้เวลานักเรียนหลายๆคนเลิกเรียนเเล้วหิว ซึ่งทางคณะผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้มีการจัดการขายลูกชิ้นทอดขึ้นมาเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารของนักเรียนในโรงเรียนได้

 

วัตถุประสงค์

  1.ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ

  2.เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

  3.เพื่อได้ทดลองทำงานเพื่อเป็นเเนวทางในอนาคต

  4.ฝึกการวางแผน บริหารงาน และจัดทำบัญชีด้วยตนเอง

  5.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมาย

  1.มีผลกำไรในการขาย

  2.ขายให้นักเรียนเเละผู้ที่เดินทางไปมา

สถานที่ดำเนินงาน

 -หน้าหอพักไผ่สีทอง

วิธีดำเนินงาน

 -จัดหาลูกชิ้นต่างๆที่เราต้องการนำมาขายให้กับลูกค้า

 -เลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงาน

 -เเบ่งหน้าที่กันเเต่ละหน้าที่

 -บันทึกการปฏิบัติงาน

งบประมาณ

  -เงินทุน 600 บาท

 -ซื้อของไป 345 บาท

  1.ซื้อ ลูกชิ้นหมู 49 บาท

  2.ซื้อ ลูกชิ้นปลา 32 บาท

  3.ซื้อ ลูกชิ้นเนื้อ 41 บาท

  4.ซื้อลูกชิ้นปลา รูปหมี 50 บาท

  5.ซื้อลูกชิ้นเนื้อเอ็น 46 บาท

  6.ซื้อไม้เสียบลูกชิ้น 20 บาท

  7.ซื้อน้ำมันพีช 32 บาท

  8.ซื้อถุงใส่ลูกชิ้น 35 บาท

  9.ซื้อถุงพลาสติก 40 บาท

 -ขายได้ 1850 บาท

10. การติดตามประเมินผล 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน

ชื่อโครงงาน ลูกชิ้นทอด

รายชื่อสมาชิก

1.นายธีรเดช  ขันสะกุ เลขที่ 4

2.นายพิษณุนาถ  ยิ่งยงค์ เลขที่ 7

3.นายภากร  บุญสร้อย  เลขที่ 8

4.นายวินเซิน  ธรนิศตระกูล  เลขที่ 11

5.นายสันติสุข  สืบชาติ  เลขที่ 12

6.นายศตวุฒิ  หาญณรงค์ เลขที่49

ระยะเวลาดำเนินโครงงาน

1.การดำเนินกิจกรรมเป็นที่น่าเชื่อถือ เพราะพวกเรานั้นได้ลงมือปฎิบัติ และทำจริง มีการลงทุนในการทำงาน มีรายรับ-รายจ่าย และกำไรที่ได้มา มีบุคคลที่ซ์้อสินค้าของเรา อาศัยยู่บริเวณนั้นอีกด้วย มีสถานที่ในการทำงานจริง

2. มีการดำเนินกิจกรรมทุกสัปดาห์ ในวัน จันทร์ - ศุกร์ เราจะมีการทำตั้งแต่เช้า เนื่อง จากเราต้องไปโรงเรียน เราจึงต้องทำตั้งแต่เช้าแร้วนำไปฝากที่ร้านประจำขายแต่สินค้าของเราจะมีจำนวนน้อย เนื่องจากเวลาในการทำมีน้อย

 เสาร์-อาทิตย์ เราจะรวมกลุ่มกัน และ ทำขาย ทั้งวันเนื่องจากเรามีเวลาว่างกันมารวมกันได้ สินค้าของเราก้จะมีการขายเป็นจำนวนมากกว่า   จันทร์-ศุกร์

หลักการและเหตุผล

เราได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนอักษรพัทยาที่อยู่ข้างร้านของเรานั้นมีนักเรียนจำนวนมาก แต่ร้านอาหารภายในโรงเรียนยังมีไม่หลากหลายเท่าที่ควรทำให้เวลานักเรียนหลายๆคนเลิกเรียนเเล้วหิว ซึ่งทางคณะผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้มีการจัดการขายลูกชิ้นทอดขึ้นมาเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารของนักเรียนในโรงเรียนได้

 

วัตถุประสงค์

  1.ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ

  2.เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

  3.เพื่อได้ทดลองทำงานเพื่อเป็นเเนวทางในอนาคต

  4.ฝึกการวางแผน บริหารงาน และจัดทำบัญชีด้วยตนเอง

  5.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมาย

  1.มีผลกำไรในการขาย

  2.ขายให้นักเรียนเเละผู้ที่เดินทางไปมา

สถานที่ดำเนินงาน

 -หน้าหอพักไผ่สีทอง

วิธีดำเนินงาน

 -จัดหาลูกชิ้นต่างๆที่เราต้องการนำมาขายให้กับลูกค้า

 -เลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงาน

 -เเบ่งหน้าที่กันเเต่ละหน้าที่

 -บันทึกการปฏิบัติงาน

งบประมาณ

  -เงินทุน 600 บาท

 -ซื้อของไป 345 บาท

  1.ซื้อ ลูกชิ้นหมู 49 บาท

  2.ซื้อ ลูกชิ้นปลา 32 บาท

  3.ซื้อ ลูกชิ้นเนื้อ 41 บาท

  4.ซื้อลูกชิ้นปลา รูปหมี 50 บาท

  5.ซื้อลูกชิ้นเนื้อเอ็น 46 บาท

  6.ซื้อไม้เสียบลูกชิ้น 20 บาท

  7.ซื้อน้ำมันพีช 32 บาท

  8.ซื้อถุงใส่ลูกชิ้น 35 บาท

  9.ซื้อถุงพลาสติก 40 บาท

 -ขายได้ 1850 บาท

การติดตามประเมินผล 

 -เนื่องจากทางผู้จัดทำโครงงานเป็นผู้ขายเอง จึงทำให้สามารถติดตามการดำเนินงานได้อย่างสะดวก และสามารถติดตามประเมินผลได้ โดยสามารถประเมินได้จากรายได้ที่ได้รับ ปริมาณสินค้าที่ขายออกไป และความพึงพอใจของลูกค้า

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน

ชื่อโครงงาน ลูกชิ้นทอด

รายชื่อสมาชิก

1.นายธีรเดช  ขันสะกุ เลขที่ 4

2.นายพิษณุนาถ  ยิ่งยงค์ เลขที่ 7

3.นายภากร  บุญสร้อย  เลขที่ 8

4.นายวินเซิน  ธรนิศตระกูล  เลขที่ 11

5.นายสันติสุข  สืบชาติ  เลขที่ 12

6.นายศตวุฒิ  หาญณรงค์ เลขที่49

ระยะเวลาดำเนินโครงงาน

1.การดำเนินกิจกรรมเป็นที่น่าเชื่อถือ เพราะพวกเรานั้นได้ลงมือปฎิบัติ และทำจริง มีการลงทุนในการทำงาน มีรายรับ-รายจ่าย และกำไรที่ได้มา มีบุคคลที่ซ์้อสินค้าของเรา อาศัยยู่บริเวณนั้นอีกด้วย มีสถานที่ในการทำงานจริง

2. มีการดำเนินกิจกรรมทุกสัปดาห์ ในวัน จันทร์ - ศุกร์ เราจะมีการทำตั้งแต่เช้า เนื่อง จากเราต้องไปโรงเรียน เราจึงต้องทำตั้งแต่เช้าแร้วนำไปฝากที่ร้านประจำขายแต่สินค้าของเราจะมีจำนวนน้อย เนื่องจากเวลาในการทำมีน้อย

 เสาร์-อาทิตย์ เราจะรวมกลุ่มกัน และ ทำขาย ทั้งวันเนื่องจากเรามีเวลาว่างกันมารวมกันได้ สินค้าของเราก้จะมีการขายเป็นจำนวนมากกว่า   จันทร์-ศุกร์

หลักการและเหตุผล

เราได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนอักษรพัทยาที่อยู่ข้างร้านของเรานั้นมีนักเรียนจำนวนมาก แต่ร้านอาหารภายในโรงเรียนยังมีไม่หลากหลายเท่าที่ควรทำให้เวลานักเรียนหลายๆคนเลิกเรียนเเล้วหิว ซึ่งทางคณะผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้มีการจัดการขายลูกชิ้นทอดขึ้นมาเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารของนักเรียนในโรงเรียนได้

 

วัตถุประสงค์

  1.ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ

  2.เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

  3.เพื่อได้ทดลองทำงานเพื่อเป็นเเนวทางในอนาคต

  4.ฝึกการวางแผน บริหารงาน และจัดทำบัญชีด้วยตนเอง

  5.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมาย

  1.มีผลกำไรในการขาย

  2.ขายให้นักเรียนเเละผู้ที่เดินทางไปมา

สถานที่ดำเนินงาน

 -หน้าหอพักไผ่สีทอง

วิธีดำเนินงาน

 -จัดหาลูกชิ้นต่างๆที่เราต้องการนำมาขายให้กับลูกค้า

 -เลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงาน

 -เเบ่งหน้าที่กันเเต่ละหน้าที่

 -บันทึกการปฏิบัติงาน

งบประมาณ

  -เงินทุน 600 บาท

 -ซื้อของไป 345 บาท

  1.ซื้อ ลูกชิ้นหมู 49 บาท

  2.ซื้อ ลูกชิ้นปลา 32 บาท

  3.ซื้อ ลูกชิ้นเนื้อ 41 บาท

  4.ซื้อลูกชิ้นปลา รูปหมี 50 บาท

  5.ซื้อลูกชิ้นเนื้อเอ็น 46 บาท

  6.ซื้อไม้เสียบลูกชิ้น 20 บาท

  7.ซื้อน้ำมันพีช 32 บาท

  8.ซื้อถุงใส่ลูกชิ้น 35 บาท

  9.ซื้อถุงพลาสติก 40 บาท

 -ขายได้ 1850 บาท

การติดตามประเมินผล 

 -เนื่องจากทางผู้จัดทำโครงงานเป็นผู้ขายเอง จึงทำให้สามารถติดตามการดำเนินงานได้อย่างสะดวก และสามารถติดตามประเมินผลได้ โดยสามารถประเมินได้จากรายได้ที่ได้รับ ปริมาณสินค้าที่ขายออกไป และความพึงพอใจของลูกค้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  

  1.ไดรับกำไรจากการขายสินค้า

        2.ได้ทราบถึงคุณค่าของเงิน

        3.ได้ฝึกความสามัคคีในกลุ่มสมาชิก

        4.ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

        5.ทำให้สามารถหารายได้ด้วยตนเอง

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน

ชื่อโครงงาน ลูกชิ้นทอด

รายชื่อสมาชิก

1.นายธีรเดช  ขันสะกุ เลขที่ 4

2.นายพิษณุนาถ  ยิ่งยงค์ เลขที่ 7

3.นายภากร  บุญสร้อย  เลขที่ 8

4.นายวินเซิน  ธรนิศตระกูล  เลขที่ 11

5.นายสันติสุข  สืบชาติ  เลขที่ 12

6.นายศตวุฒิ  หาญณรงค์ เลขที่49

ระยะเวลาดำเนินโครงงาน

1.การดำเนินกิจกรรมเป็นที่น่าเชื่อถือ เพราะพวกเรานั้นได้ลงมือปฎิบัติ และทำจริง มีการลงทุนในการทำงาน มีรายรับ-รายจ่าย และกำไรที่ได้มา มีบุคคลที่ซ์้อสินค้าของเรา อาศัยยู่บริเวณนั้นอีกด้วย มีสถานที่ในการทำงานจริง

2. มีการดำเนินกิจกรรมทุกสัปดาห์ ในวัน จันทร์ - ศุกร์ เราจะมีการทำตั้งแต่เช้า เนื่อง จากเราต้องไปโรงเรียน เราจึงต้องทำตั้งแต่เช้าแร้วนำไปฝากที่ร้านประจำขายแต่สินค้าของเราจะมีจำนวนน้อย เนื่องจากเวลาในการทำมีน้อย

 เสาร์-อาทิตย์ เราจะรวมกลุ่มกัน และ ทำขาย ทั้งวันเนื่องจากเรามีเวลาว่างกันมารวมกันได้ สินค้าของเราก้จะมีการขายเป็นจำนวนมากกว่า   จันทร์-ศุกร์

หลักการและเหตุผล

เราได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนอักษรพัทยาที่อยู่ข้างร้านของเรานั้นมีนักเรียนจำนวนมาก แต่ร้านอาหารภายในโรงเรียนยังมีไม่หลากหลายเท่าที่ควรทำให้เวลานักเรียนหลายๆคนเลิกเรียนเเล้วหิว ซึ่งทางคณะผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้มีการจัดการขายลูกชิ้นทอดขึ้นมาเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารของนักเรียนในโรงเรียนได้

 

วัตถุประสงค์

  1.ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ

  2.เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

  3.เพื่อได้ทดลองทำงานเพื่อเป็นเเนวทางในอนาคต

  4.ฝึกการวางแผน บริหารงาน และจัดทำบัญชีด้วยตนเอง

  5.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมาย

  1.มีผลกำไรในการขาย

  2.ขายให้นักเรียนเเละผู้ที่เดินทางไปมา

สถานที่ดำเนินงาน

 -หน้าหอพักไผ่สีทอง

วิธีดำเนินงาน

 -จัดหาลูกชิ้นต่างๆที่เราต้องการนำมาขายให้กับลูกค้า

 -เลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงาน

 -เเบ่งหน้าที่กันเเต่ละหน้าที่

 -บันทึกการปฏิบัติงาน

งบประมาณ

  -เงินทุน 600 บาท

 -ซื้อของไป 345 บาท

  1.ซื้อ ลูกชิ้นหมู 49 บาท

  2.ซื้อ ลูกชิ้นปลา 32 บาท

  3.ซื้อ ลูกชิ้นเนื้อ 41 บาท

  4.ซื้อลูกชิ้นปลา รูปหมี 50 บาท

  5.ซื้อลูกชิ้นเนื้อเอ็น 46 บาท

  6.ซื้อไม้เสียบลูกชิ้น 20 บาท

  7.ซื้อน้ำมันพีช 32 บาท

  8.ซื้อถุงใส่ลูกชิ้น 35 บาท

  9.ซื้อถุงพลาสติก 40 บาท

 -ขายได้ 1850 บาท

การติดตามประเมินผล 

 -เนื่องจากทางผู้จัดทำโครงงานเป็นผู้ขายเอง จึงทำให้สามารถติดตามการดำเนินงานได้อย่างสะดวก และสามารถติดตามประเมินผลได้ โดยสามารถประเมินได้จากรายได้ที่ได้รับ ปริมาณสินค้าที่ขายออกไป และความพึงพอใจของลูกค้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  

  1.ไดรับกำไรจากการขายสินค้า

        2.ได้ทราบถึงคุณค่าของเงิน

        3.ได้ฝึกความสามัคคีในกลุ่มสมาชิก

        4.ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

        5.ทำให้สามารถหารายได้ด้วยตนเอง

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน

-รายได้ที่ได้จากการขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นผลกำไล หรือขาดทุนที่ได้จากการทำรายรับ รายจ่าย

-ความพึงพอใจจากลูกค้าในการซื้อสินค้า

RSS

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service