ม.5เทคโนโลยีสารสนเทศ2555_ครูชนาธิป ปะทะดวง_โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

ข้อมูล

ม.5เทคโนโลยีสารสนเทศ2555_ครูชนาธิป ปะทะดวง_โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

สมาชิก: 84
กิจกรรมล่าสุด: มี.ค. 22, 2013

รหัสวิชา : ง32102 รายวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา

                    (ความรู้) ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย สรุป  เกี่ยวกับ ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์  ข้อดีและข้อด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท  การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม  การเขียนโปรแกรม  การทดสอบโปรแกรม  และการจัดทำเอกสาร ความหมาย ประเภท คุณค่าโครงงานคอมพิวเตอร์  ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานตามหลักการทำโครงงาน  ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา ประกอบ โดยใช้การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย 

                  (ทักษะ) ฝึกปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม  การเขียนโปรแกรม  การทดสอบโปรแกรม  และการจัดทำเอกสารประกอบ  ในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติทำโครงงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการทำโครงงาน โดยใช้ความรู้ ความคิด จินตนาการ ทักษะ เหตุผล และกระบวนการต่างๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีการ บูรณาการความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ หรือความรู้ด้านอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการพัฒนาโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์

                 (คุณลักษณะ) เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้อย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  นำความรู้และทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

--------------------------------------------------------------------

กิจกรรม 1 การแนะนำตนเอง 3 ภาษา (บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

            1.1.ส่งใบงานแนะนำตนเอง (30 คะแนน)

                 -มีลายมือรับรองจากเพื่อน

                  -มีลายมือรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ

           1.2.ถ่ายคลิปแนะนำตนเอง (20 คะแนน)

                  - นำ Up load ด้วยระบบเครือข่ายเอินเทอร์เน็ต

                 - นำเสนอหน้าเพจของตอนเอง (wall)

          1.3. สร้างกระดานข่าวรับฟังข้อคิดเห็น  (10 คะแนน)

                -แนะนำเพื่อนด้วยความจริงใจ ให้กำลังใจ

                -มีเพื่อนเข้ามาแนะนำ

-----------------------------------------------

กิจกรรม 2 การนำเสนอด้วยเทคโนโลยีเรื่อง การปฐมพยาบาล (บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ)     

            2.1 กระดานข่าว "หนังดีอยู่ที่คนเล่า"ให้นักเรียนแจ้งชื่อสมาชิกกลุ่ม พร้อมกับทำlink เชื่อมโยงไปยังสมาชิกแต่ละคน(แจ้งชื่อ-สกุล เลขที่ ห้อง หน้าที่/ชื่อหนัง/เรื่องย่อภาพรวม/แบ่งออกเป็นตอนย่อยสามตอน/ถ่ายทำVDO แล้วอับโหลดไว้ที่หน้าเพจของตนเอง/และเนื้อเรื่องสั้น ๆๆ)

           2.2 นำคลิป  upload ไว้ที่ wall ของตนเอง แล้วส่ง link   กิจกรรม 2 การนำเสนอด้วยเทคโนโลยีเรื่อง การปฐมพยาบาล (บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ)

           2.3 บันทึกผลงานลงซีดี และทำปกให้เรียบร้อย

--------------------------------------------------------

กิจกรรม 3 การสร้างเว็บเพจของตนเอง

            3.1 ให้สร้างเว็บเพจของตนเอง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

            3.2  ใบงาน

---------------------------------------------------------

กิจกรรม 4 การจัดชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  1 ชุด

            4.1 ภาพประกอบ/ชื่อยี่ห้อรุ่น/Hardware/Software/ลักษณะการใช้งาน

            4.2 ให้สร้างบล็อกชื่อว่า "การจัดชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  1 ชุด" สรุปย่อ ๆ และอัปโหลดไฟล์ด้วย จากนั้นส่ง link มาที่กระดานข่าว "Notebook"

----------------------------------------------------------

กิจกรรม 5 ใบงาน

             5.1 การแก้ปั­ญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

             5.2 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม

             5.3 ข้อสอบเทคโนโลยี 40 ข้อ

ประเด็นของการเสวนา

5/1 NoteBook

ริเริ่มโดย ครูชนาธิป ปะทะดวง ตอบครั้งที่แล้ว โดย ชุติมน ตู้บรรเทิง มี.ค. 22, 2013 55 Replies

5/1 NoteBookยังมีต่อ

5/2 NoteBook

ริเริ่มโดย ครูชนาธิป ปะทะดวง ตอบครั้งที่แล้ว โดย ภรัญยู มีบุญ มี.ค. 21, 2013 69 Replies

5/2 NoteBookยังมีต่อ

5/1 การแนะนำตนเอง 3 ภาษา

ริเริ่มโดย ครูชนาธิป ปะทะดวง ตอบครั้งที่แล้ว โดย นววรรณ พิทักษ์รัตน์ มี.ค. 19, 2013 32 Replies

กิจกรรม 11.กิจกรรมแนะนำตนเอง1.1.ส่งใบงานแนะนำตนเอง (30 คะแนน)   -มีลายมือรับรองจากเพื่อน   -มีลายมือรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ1.2.ถ่ายคลิปแนะนำตนเอง (20 คะแนน)   - นำี Up load…ยังมีต่อ

5/1 กิจกรรม 2 การนำเสนอด้วยเทคโนโลยีเรื่อง การปฐมพยาบาล (บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ)

ริเริ่มโดย ครูชนาธิป ปะทะดวง ตอบครั้งที่แล้ว โดย ณัฏฐ์กัญญา สุขขา มี.ค. 18, 2013 23 Replies

ให้ทุกคนนำไว้ที่ wall ของตนเองยังมีต่อ

บอร์ดความคิดเห็น

ทักทาย

คุณต้องเป็นสมาชิกของ ม.5เทคโนโลยีสารสนเทศ2555_ครูชนาธิป ปะทะดวง_โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น!

แสดงความคิดเห็นโดย ครูชนาธิป ปะทะดวง เมื่อ February 20, 2013 เวลา 10:00am

----------------------

ส่งงาน-ตอบคำถามให้ถูกที่น่ะ

---------------------

แสดงความคิดเห็นโดย ศุภกานต์ อุฤทธิตะวี เมื่อ January 12, 2013 เวลา 9:52pm

ส่งเเนะนำตัวที่ไหน

แสดงความคิดเห็นโดย นพดล มานะดี เมื่อ November 26, 2012 เวลา 4:32pm

นายนพดล มานะดี เลขที่ 7 ม. 5/1

ใช่ในการหาสื่อ media ไว้ประกอบการเรียน

สืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็นโดย ณัฏฐ์กัญญา สุขขา เมื่อ November 2, 2012 เวลา 3:41pm

นางสาวณัฏฐ์กัญญา  สุขขา เลขที่ 29  ม. 5/1

ใช่ในการrelaxในเวลาที่รู้สึกเครียด ใช่ในกาหาข้อมูล ใช้ในการตอบโต้สนทนากันในยามที่การสื่อสารทางด้านอื่นๆไม่สามารถสื่อสารได้ หรือการสื่อสารอื่นๆมีค่าบริการที่ไม่ค่อยจคุมนักหรือมีค่าบริการที่แพงกว่าการใช้ msn การสื่อสาร

แสดงความคิดเห็นโดย อลงกรณ์ โสมภีร์ เมื่อ November 2, 2012 เวลา 3:27pm

นายอลงกรณ์ โสมภีร์ เลขที่ 43 ม.5/1

 ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์  คอมพิวเตอร์หรือในรูปของ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

             ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ซึ่งผลิตออกมาในแต่ละวัน

            ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก

             ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เช่น ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร  ด้วยการช่วยคำนวณตัวเลขที่ยุ่งยาก ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยมือและอย่างอื่นอีกมากมายครับๆ

             

             

แสดงความคิดเห็นโดย ชุติมน ตู้บรรเทิง เมื่อ November 2, 2012 เวลา 3:20pm

นางสาวชุติมน  ตู้บรรเทิง  เลขที่ 19 ชั้น ม.5/1

ห้องเทคโนโลยีมีความสำคัญคือ ใช้ในการหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นนำไปทำโครงงาน หาข้อสอบ หาศื่อการเรียนการสอน เพื่อไปสอนให้กับรุ่นน้องร่วมทั้งการส่งงานครู อาจารย์ และการส่งภาพถ่าพเข้าประกวด การส่งโครงงานเข้าประกวด อีกทั้งยังให้ทั้งสาระความรู้ ความสนุก เช่น facebook hi5 twitter skeby และอีกมากมาย และยังให้เราทราบถึงข่าวสารทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น การแข่งขัน ข่าวจากทางรัฐ ข่าวทั่วไป ข่าวสารการเรียนต่อ เป็นต้น

สรุปคือมีประโยชน์มากๆ ในด้านต่างๆมากมาย ทั้งให้ทั้งความรู้ ความสนุก และความบันเทิงในด้านต่างๆมากมาย

แสดงความคิดเห็นโดย toranin boree เมื่อ November 2, 2012 เวลา 3:15pm

นาย ธรณินทร์ บุรี ม.5/1เลขที่ 37

ไห้ได้รับรู้ข่าวสารต่างทำไห้เราได้รับความรู้ต่างๆที่เราไม่เคยรู้

แสดงความคิดเห็นโดย เบญจมาศ เนาวรัตน์ เมื่อ November 2, 2012 เวลา 3:13pm

นางสาวเบญจมาศ     เนาวรัตน์ เลขที่25 ม.5/1

ในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างมากในชีวิติมนุษย์นับได้ว่า ตั้งแต่มนุษย์อย่างเราตื่นนอนยันเข้านอน เทคโนโลยีมีความสำคัญที่จะให้ประเทศและโลกของเรามีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ มากมาย

แสดงความคิดเห็นโดย ธนวิชญ์ คมกล้า เมื่อ November 2, 2012 เวลา 2:51pm

นายธนวิชญ์  คมกล้า เลขที่ 4 ม.5/2

ในชีวิตประจำวันของเราต้องเจอกับเทตโนโลยีสารสนเทศมากมายคครับ ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีผลกับเรา อาทิเช่นไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในโรงเรียนจะมีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องงมือประกอบช่วยในการเรียนรู้  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจำเป็นต้องใช้สารสนเทศ เช่นการดูแลรัษาป่า จำเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณือากาศ การจำลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงแก้ไข การเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำต่างๆ  เป็นต้น

มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการ  จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลอย่างยิ้งกับชีวิตประจำวัน  บทบาทเหล่านี้มีแนวโน้มสำคัญมากบยิ่งขึ้น  ด้วยเหตุนี้เยวชนคนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไปครับ ^^

แสดงความคิดเห็นโดย กฤตพันธุ์ อุตตมไพศาล เมื่อ November 2, 2012 เวลา 2:49pm

กฤตพันธุ์ อุตตมไพศาล เลขที่ 1 ห้องเทคโนดลยีนมีคสามสำคัญมากในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเปงการ สื่อสาร การค้นหาขอมูล หรืออาจจะเป็น ความบัญเทิงโดยส่วนตัว เช่น การโหลดเพลง  การเล่นเกม อ่านการ์ตูน เหรอ อาจจะเป็นการ คุยเฟสบุ๊คเพื่อนัดหมายงานกันได้

 

สมาชิก (83)

 
 
 

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service