ให้นักเรียนบอกลักษณะของโครงงานอาชีพ หัวข้อการเขียนรายงานโครงงาน  อ้างอิงที่มาของข้อมูล (ห้ามคัดลอก) โดยบอกชื่อ-สกุล  เลขที่ ชั้น

Views: 2805

ตอบการเสวนานี้

ประเภทโครงงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพื้นฐานในการกำหนดโครงงานและปฏิบัติ
2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนกำหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยใช้ทักษะความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบัติ
สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์
1. โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล
2. โครงงานที่เป็นการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลงาน
4. โครงงานที่เป็นการสร้างประดิษฐ์ คิดค้น

http://www.tet2.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=437156... 

ผมฃื่อ ด.ช. ภูมินทร์ โต๊ะกา ม.3/6 เลขที่ 9

OK

โครงงาน หมายถึง การกำหนดรายละเอียดของงานที่ต้องทำไว้ล่วงหน้า อย่างเป็นขั้นตอน มีการคาดการณ์เหตุการณ์ไว้พร้อมเสร็จ โดยมีวันเริ่มงานและวันสิ้นสุดโครงงานไว้ อย่างชัดเจนและสามารถลงมือดำเนินการได้ทันทีที่ผ่านขั้นตอนระบบแล้ว

โครงงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. โครงงานประเภททดลอง

2. โครงงานประเภทสำรวจ

3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

4.  โครงงานประเภทพัฒนาผลงาน 

ขั้นตอนการเขียนโครงงาน

1. ชื่อโครงงาน (ระบุชื่อโครงงานให้ชัดเจนว่าทำอะไร)
2. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน (ให้เขียนชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบทุกคน)
3. ครูที่ปรึกษา
4. หลักการและเหตุผล (ให้เหตุผลว่าโครงงานนี้ดีอย่างไร ทำไมถึงต้องทำโครงงานนี้)
5. วัตถุประสงค์ (ให้ระบุว่าเมื่อปฏิบัติตามโครงการนี้แล้วจะได้อะไรบ้าง)
6. การดำเนินงาน (ให้ระบุการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบ)
7. แผนปฏิบัติงาน
8. สถานที่ (ให้ระบุสถานที่ที่จะดำเนินงานตามขั้นตอน)
9. ระยะเวลา (ให้ระบุวันที่เริ่มโครงการและวันสิ้นสุดโครงงาน)
10. งบประมาณ (ให้ระบุจำนวนเงินที่ลงทุน ที่มา รายละเอียดของงบประมาณ ค่าใช้จ่าย รายรับ ตลอดจนข้อตกลงเรื่องเงิน)

http://www.thaigoodview.com/node/48023

เด็นหญิง อทิตยา พวงดี ม.3/6 เลขที่ 40

OK

ประโยชนของการทำโครงงาน 
1. เป็นการสร้างความมั่นใจในการทำงาน เพราะการทำโครงงานต้องมีการสำรวจข้อมูลต่างๆ 
หลายอย่างมาประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
2. ทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างประหยัดทั้งเวลากำลังงานและค่าใช้จ่าย เพราะการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ทุกๆุ ด้านจะได้รับการศึกษา กลั่นกรองและการคัดเลือกมาอย่างดีแล้ว
3. ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนทั้งในด้านการจัดสรร หน้าที่ การควบคุม
ดูแล การติดตามประเมินผล

ประเภทของโครงงาน
โครงงานแบ่งแยกได้เป็น 4 ประเภทคือ
1. ประเภทพัฒนาผลงานเป็นโครงงานที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเนื้อหาทางวิชาการหรือหลักทฤษฎี
แล้วนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางทฤษฎี
2. ประเภทศึกษาค้นคว้าทดลอง เป็นโครงงานที่เกิดขึ้นจากการศึกษา หลักการต่างๆ
ทางวิชาการแล้วนำมาทดลองค้นคว้าเพื่อยืนยันทฤษฎีหรือหลักการนั้นๆ้ั
3. ประเภทสร้างสิ่งประดิษฐิ์เป็นโครงงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐิ์ ใหม่ๆ่ ขึ้นมาจากที่ได้ศึกษา
ทฤษฎีเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาต่อไป
4. ประเภทสำรวจข้อมูล เป็นโครงงานการศึกษาสำรวจข้อมูล สำหรับดำเนินงานพัฒนาปรับปรุง
เพิ่มเติมผลงานและส่งเสริมผลผลิตให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

        อ้างอิง http://ebook.nfe.go.th/nfe_ebook/data_o_ebook/pdf/026/0026_68.pdf

ด.ญ.ลลิตา  พูนประสิทธิ์  ม.3/6  เลขที่36

OK

ประเภทโครงงาน

โครงงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. โครงงานประเภทสำรวจ คือ  ผู้ทำโครงงานเพียงต้องการสำรวจและรวบรวมข้อมูล แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาจำแนกหมวดหมู่และนำเสนอในรูปแบบต่างๆ การสำรวจและรวบรวมข้อมูลอาจทำได้หลายรูปแบบแล้วแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ เช่น 
 สำรวจคำราชาศัพท์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำรวจชื่อพืชเศรษฐกิจของจังหวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  สำรวจคำศัพท์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  สำรวจชนิดของกีฬาท้องถิ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำรวจวิธีบวกเลขที่ชาวบ้านนิยมใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2. โครงงานประเภททดลอง คือ ในการทำโครงงานประเภททดลอง ต้องมีการจัดการกับตัวแปรที่จะมีผลต่อการทดลอง ซึ่งมี 4 ชนิด คือ

     1. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ

     2. ตัวแปรตาม

     3. ตัวแปรควบคุม

     4. ตัวแปรแทรกซ้อน

3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  คือ  เป็นการนำความรู้ที่มีอยู่มาประดิษฐ์หรือสร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากมาย ผุ้เขียนจะรวมถึงการเขียนหนังสือ แต่งเพลง สร้างบทละครและอื่นๆ

4.  โครงงานประเภททฤษฎี  คือ  มีขั้นตอนดังนี้

       1. การเลือกเรื่องที่จะให้นักเรียนทำโครงงาน

       2. ออกแบบการทำงาน

              อาจใช้แบบวิเคราะห์ตรงๆ ได้ดังนี้ คือ 
               1. ชื่อเรื่อง 
               2. ผู้ทำโครงงาน 
               3. ปัญหาหรือเหตุจูงใจในการทำงาน 
               4. ตัวแปร (ถ้ามี) ประกอบด้วย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม 
               5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               6. แหล่งข้อมูลที่นักเรียนจะศึกษา 
               7. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษากี่วัน และศึกษาช่วงเวลาใด 
               8. นักเรียนต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายใดบ้าง หาจากแหล่งใด 

อ้างอิงโดย http://www.tet2.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=437156...

ด.ช.ธนภัทร  อุตรัศมี  ม.3/6  เลขที่4

OK

โครงงานอาชีพมี 4 ประเภท ดังนี้
1)โครงงานประเภท สำรวบ ค้นคว้าทดลอง ศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ สิ่งประดิษฐ์
คือ
- โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล
- โครงงานค้นคว้าทดลอง
- โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ
- โครงงานสิ่งประดิษฐ์
ตัวอย่างเช่น
1 โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล —–> เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูล นำมาเข้ากระบวนการจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ และนำเสนออย่างมีแบบแผน ทั้งนี้ จุดที่สำคัญก็คือต้องชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้สำรวจและรวบรวมมาได้ เช่น

การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
การสำรวจงานบริการและสถานประกอบการในท้องถิ่น
โครงงานสำรวบสัตว์น้ำ
โครงงานสำรวบสัตว์ในป่า
โครงงานสำรวบต้นไม้ที่มีอายุมาก

2โครงงานค้นคว้าทดลอง —–>เป็นโครงงานที่ต้องการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากการทดลอง ต้องทำการศึกษาว่าตัวแปรหนึ่งๆ มีผลกับอีกตัวแปรหนึ่งอย่างไร และมีการควบคุมตัวแปรอื่นๆ อย่างเคร่งครัด มีระเบียบแบบแผนในการทำโครงงานอย่างชัดเจน เช่น
* การปลูกพืชโคยไม่ใช้สารเคมี
* การทำขนมอบชนิดต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น
* การควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไม้ประเภทเถา
* การศึกษาสูตรเครื่องดื่มที่ผลิตจากธัญญพืช
โครงงานวิทยาศาสตร์ : ไขมันเสื้อกันหนาวของร่างกาย
.โครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอน การออกแบบ
การค้นคว้าวิจัยและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ |

3โครงงานศึกษาค้นคว้าคิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ —–> เป็นโครงงานที่ต้องการนำเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครคิดมาก่อน หรือว่านำเสนอหลักฐานใหม่เพื่อแย้งหรือขยายความทฤษฎีที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะต้องผ่านการพิสูจน์มาอย่างชัดเจน เช่น
* การใช้สมุนไพรในการปราบศัตรูพืช
* การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการถนอมอาหาร และปรุงอาหาร
* เกษตรแบบผสมผสาน
* เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา

4 โครงงานสิ่งประดิษฐ์ —-> เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการนำความรู้และทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งนี้ อาจเป็นการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือเป็นการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้ เช่น
โครงงานประดิษฐ์ เครื่องสำร่วย
โครงานงานประดิษฐ์เครื่องใช้ในบ้าน
โครงงานประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว
* การประดิษฐ์เครื่องควบคุมการรดน้ำ
* การประดิษฐ์เครื่องรับวิทยุ
* การประดิษฐ์ของชำร่วย
* การออกแบบเสื้อผ้า

http://ocproject.wordpress.com/2010/11/22/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%...

เด็กชาย สิทธา การิโก เลขที่11 ม.3/6

OK

โครงงานอาชีพ คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน  ให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาค้นคว้าตามที่ตนเองมีความถนัด แล้วลงมือปฏิบัติให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

1. โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล 

2. โครงงานค้นคว้าทดลอง 

3. โครงงานศึกษาค้นคว้าคิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ

4. โครงงานสิ่งประดิษฐ์

ขั้นตอนการทำ

1. ชื่อเรื่อง

2. ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อครูที่ปรึกษา

3. ที่มาของโครงงาน

4. วัตถุประสงค์

5. ประโยชน์

6. รูปแบบของโครงงาน

7. วิธีดำเนินงาน

8. วัสดุอุปกรณ์

9. ระยะเวลาในการทำงาน

10. แหล่งข้อมูล

อ้างอิง http://www.satitm.chula.ac.th/technology/content/D_content4.pdf

http://ocproject.wordpress.com/2010/11/22/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%...

เด็กหญิง เกตวดี หลอกลาง ชั้นม.3/6 เลขที่ 48

OK

RSS

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service