โครงสร้างโครงงาน
1. ชื่อโครงงาน
2. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
3. ระยะเวลาดำเนินโครงงาน
4. หลักการและเหตุผล
5. วัตถุประสงค์
6. เป้าหมาย
7. สถานที่ดำเนินงาน
8. วิธีดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. การติดตามประเมินผล
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงาน

ชื่อ โครงงานเป็นสิ่งสำคัญประการแรก เพราะชื่อจะช่วยโยงความคิดไปถึงวัตถุประสงค์ของการทำโครงงานและควรกำหนดชื่อ โครงงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักด้วย การตั้งชื่อนิยมตั้งให้มีความกะทัดรัดและดึงดูดความสนใจ แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ ผู้ทำโครงงานอาชีพ ต้องเข้าใจปัญหาที่สนใจศึกษาอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริงด้วย เช่น โครงงานประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า โครงงานประดิษฐ์ไม้แกะสลัก โครงงานทำเรือจำลอง โครงงานรดน้ำพืชด้วยอาศัยความชื้นในดิน โครงงานการเลี้ยงไก่พื้นเมือง โครงงานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น สำหรับชื่อโครงงานส่วนใหญ่มาจากงานที่ต้องการปฏิบัติ ซึ่งจะต้องระบุให้ชัดเจน เหมาะสม และเฉพาะเจาะจง สื่อความหมายเข้าใจง่าย

การ เขียนชื่อผู้รับผิดชอบโครงงานอาชีพ เป็นจำเป็นเพื่อจะได้ทราบว่าโครงงานนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของใคร หรือโครงงานนี้อยู่ในความรับผิดชอบของใคร เมื่อมีปัญหาจะได้ติดต่อประสานงานได้ง่าย

หลักการและเหตุผล แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นหรือความสำคัญ หรือภูมิหลังในการจัดทำโครงงาน ซึ่งจะต้องระบุถึงเหตุผลและข้อมูล หรือทฤษฎีต่าง ๆ มาสนับสนุนโครงงานให้ปรากฎโดยชัดเจนอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้การสนับสนุนและอนุมัติโครงงาน
การเขียนหลักการและเหตุผลในส่วนนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ
1. ความเป็นมาของโครงงานย่อ ๆ
2. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีโครงานนั้น ๆ
3. วิธีการดำเนินโครงงานย่อ ๆ
ทั้ง นี้ การเขียนในส่วนต่าง ๆ ดังกล่าว ควรกระชับ ตรงประเด็น มีหลักฐาน ข้อมูลเหตุผลในรูปของข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ และมีความเป็นไปได้

ตัวอย่างการเขียนหลักการและเหตุผล โครงงานการผลิตดินผสมปลูกพืช
หลักการและเหตุผล
ใน ปัจจุบัน ดินผสมปลูกพืชกำลังเป็นที่ต้องการของประชาชนที่นิยมชมชอบกับงานอดิเรกปลูก ต้นไม้ และแม้แต่ที่ปลูกต้นไม้เป็นอาชีพ โดยเฉพาะงานปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ หรือพืชผักต่าง ๆ ทั้งในเมืองหลวงและในท้องถิ่น ต่างก็หาซื้อดินผสมปลูกพืชที่บรรจุในถุงพลาสติกวางจำหน่ายอยู่ทั่วไป จึงเกิดธุรกิจการซื้อขายดินผสมปลูกพืชขึ้นอย่างกว้างขวางตามท้องถิ่นต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากในตลาดจำหน่ายวัสดุการเกษตรจะมีผู้ผลิตสินค้า ดินผสมจำหน่ายในนามของดินผสมนายเด่น เป็นต้น การผลิตดินผสมปลูกพืชเป็นงานที่ทำได้ไม่ยากและไม่ค่อยสลับซับซ้อนมากนัก เพียงแต่ผู้ผลิตทราบสูตรและจัดหาวัสดุในท้องถิ่นมาผสมเข้าด้วยกัน ก็จะได้ดินผสมไปปลูกพืชเป็นอย่างดี ดังนั้น เมื่อได้จัดโครงงานผลิตดินผสมปลูกพืชขึ้นแล้ว ก็จะทำให้มีความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาวิชาเกษตรกรรม ซึ่งสามารถช่วยเหลือครอบครัว ไม่ต้องไปหาซื้อดินผสมปลูกพืช ซึ่งสามารถทำได้ดี เช่นกัน อีกทั้งยังช่วยให้มีการทดลองศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการปลูกพืชโดยใช้ดินผสม สูตรต่าง ๆ ในการศึกษาวิชาเกษตรกรรมระดับสูงต่อไปด้

วัตถุประสงค์ คือ กำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจากการทำโครงงาน ต้องเขียนให้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่อโครงงาน หากมีวัตถุประสงค์หลายประเด็น ให้ระบุเป็นข้อ ๆ การเขียนวัตถุประสงค์มีความสำคัญต่อแนวทาง การศึกษา ตลอดจนข้อความรู้ที่ค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบนั้นจะมีความสมบูรณ์ครบ ถ้วน คือ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุก ๆ ข้อ ไม่เปิดโอกาสให้ตีความได้หลายอย่างอันจะทำให้ความหมายบิดเบือนไปจากเจตนา รมย์ที่แท้จริง และสามารถประเมินผลและวัดได้

การกำหนดวัตถุประสงค์ ที่ดีจะช่วยให้การกำหนดขั้นตอนสำหรับปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุมและมีทิศทางไป ในแนวเดียวกัน ตลอดจนส่งผลให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ช่วยให้การวางแผนมีความถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น

1. ศึกษาสูตรดินผสมปลูกพืช จำนวน 3 สูตร
2. ทำการผลิตดินผสมปลูกพืช จำนวน 1 สูตร
3. ปลูกพืชเปรียบเทียบดินที่ผสมได้กับดินธรรมดาทั่วไป

เป้า หมาย (Targets) หมายถึงการแสดงผลผลิตขั้นสุดท้ายในแง่ปริมาณ จำนวนหรือการวัดความสำเร็จในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ เป้าหมายจึงคล้ายกับวัตถุประสงค์แต่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่า มีการระบุสิ่งที่ต้องการกระทำหรือการไปถึงชัดเจนกว่าและระบุเวลาที่ต้องการบ รรลุ ว่าจะแล้วเสร็จในวันที่เท่าไร เดือนอะไร ปีใด โดยใคร และอย่างไร นอกจากนั้นอาจมีการกำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วยก็ได้

ระยะ เวลาและสถานที่ดำเนินการตามโครงงาน จะเป็นการระบุระยะเวลาและสถานที่หรือพื้นที่เป้าหมายที่จะจัดกิจกรรม ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงงานและในกรณีที่เป็นโครงงานระยะยาวมี หลายขั้นตอน ก็จะต้องแสดงช่วงเวลาในแต่ละขั้นตอนนั้นด้วย ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพื่ออนุมัติโครงงาน ตัวอย่างเช่น
ระยะเวลา : 1 เดือน วันที่ 1 - 31 พฤษจิกายน 2553
สถานที่ดำเนินงาน : ศูนย์เกษตรกรรม โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี

งบ ประมาณ และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงานโครงงาน จะเป็นการระบุถึงจำนวนเงิน จำนวนบุคคล จำนวนวัสดุ-ครุภัณฑ์ และปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน รวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนและทรัพยากรดังกล่าว โดยกำหนดหรือจัดทำเป็นงบประมาณการลงทุนนั่นเอง
การจัดทำงบประมาณและ ทรัพยากรในการดำเนินงาน ผู้วางแผนควรต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 4 ประการในการจัดทำโครงงาน โดยจะต้องจัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอและจะต้องใช้อย่างประหยัด ดังนี้
ความประหยัด (Economy) คือใช้งบประมาณเป็นไปอย่างประหยัดตามสมควรแต่ผลการดำเนินานไปด้วยดีและมีคุณภาพ
ความ มีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ โครงงานวิชาชีพที่เลือกสรรแล้ว จะต้องมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและทุกคนมีความพึงใจในผลงานที่เกิดขึ้น
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) โครงงานวิชาชีพที่เลือกสรรแล้ว จะต้องดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
ความ ยุติธรรม (Equity) คือ การจัดสรรทรัพยากร หรือการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผล ที่คาดว่าจะได้รับ แสดงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ดำเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับหลังโครงงาน สิ้นสุดลง ซึ่งหมายถึงผลกระทบในทางที่ดี ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้จะระบุไว้ชัดเจนว่าใครจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบในลักษณะอย่าง ไร ทั้งด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ

การติดตามและประเมินผล เป็นการระบุว่ามีการติดตาม การควบคุม การกำกับ และการประเมินผลโครงงานอย่างไร จะประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโครงงานได้อย่างไรใครเป็นผู้รับผิดชอบ โดยระบุวิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินด้วย ทั้งนี้หัวข้อของการประเมินจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามโครงงานด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลโครงงานสอดคล้องกันระหว่างการวางแผนกับการปฏิบัติงาน จะประเมินเป็น 3 ระยะ คือ
1. ประเมินผลก่อนการทำโครงงาน หรือก่อนการปฏิบัติงาน 20 คะแนน
2. ประเมินผลระหว่างที่มีการทำโครงงาน 60 คะแนน
3. ประเมินผลภายหลังการทำโครงงาน 20 คะแนน

แสดง การคาดคิดว่า การดำเนินงานตามโครงงานนี้ จะมีปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง ทั้งในด้านตัวบุคคลที่ร่วมงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ภัยธรรมชาติ ตลาดจำหน่ายและอื่น ๆ ที่เห็นว่าน่าจะเกิดขึ้น พร้อมชี้แจงสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วย รวมทั้งแนวทางแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่เป็นไปตามแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ระยะเวลา วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดด้วย
ตัวอย่าง การเขียนปัญหาอุปสรรค์
1. ผลการตอบแทนการดำเนินงานโครงงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เนื่องจากไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้
2. การคาดคะเนยอดขายผิดพลาด เนื่องจากสภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีคู่แข่งขันรายใหม่ หรือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
3. หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายทำได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากสมาชิกบางคนมีภาระด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น
4. ขาดความร่วมมือหรือขาดการสนับสนุนในการดำเนินงานโครงงานของผู้เรียนและมีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจด้วย

Views: 1774

ตอบการเสวนานี้

หลักการและเหตุผล

1.ความเป็นมาของโครงงานย่อๆ

- ในความเป็นมาของโครงงาน "แซนวิช" ก็คือเราอยากให้แซนวิชเป็นอาหารที่สะดวก รวดเร็ว สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา หรือผู้ที่ต้องเร่งรีบไปทำงานในเวลาเช้า หรือผู้ที่เน้นความประหยัด ซึ่งวัตถุดิบใรการทำแซนวิชนั้นก็สามารถหาได้ไม่ยาก และเรายังสามารถเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีสุขอนามัยที่ดีอีกด้วย

2.เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีโครงงานนั้นๆ

- เหตุผลสำคัญก็คือเราอยากให้ผู้ที่เร่งรีบในการไปทำงานได้บริโภคแต่อาหารที่ถูกสุขอนามัย แต่ในปัจจุบันนี้ทุกคนมุ่งเน้นแต่กำไรโดยไม่สนใจผู้บริโภค เราจึงอยากนำ "แซนวิช" มาเป็นอาหารเร่งด่วนและสะอาดมาขายต่อผู้ที่เร่งรีบในการไปทำกิจธุระต่างๆ และความจำเป็นที่ต้องมีโครงงาน "แซนวิช" ขึ้นมานั้นก็เพราะว่าเราอยากให้ผู้บริโภคประหยัดเวลาในการรับประทานอาหาร อาหารถุงต่างๆ พกพายากทานลำบาก แต่แซนวิชกระทัดรัดพกพาง่าย ซ้ำยังราคาถูก วัตถุดิบสดใหม่อีกด้วย

3.วิธีการดำเนินโครงงานย่อๆ

- 1.ศึกษาหาความรู้ในเรื่องแซนวิช

- 2.เลือกวัตถุดิบที่สดใหม่ และอุปกรณ์ที่สะอาด

- 3.ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ศึกษามาและลงมือปฏิบัติ

- 4.เช็คสินค้าและนำมาวางขาย

โครงสร้างโครงงาน

1.ชื่อโครงงาน

- แซนวิช

2.หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

- ด.ญ.ณัชชา ศรสำเร็จ ม.3/3 เลขที่ 27

- ด.ญ.ทยาวดี การะเกษ ม.3/3 เลขที่ 29

- ด.ญ.ประไพรัตน์ ร่มโพธิ์ ม.3/3 เลขที่ 31

- ด.ญ.ภัทรสุดา เจริญสุข ม.3/3 เลจที่ 35

- ด.ญ.วรวรรณ รักไทย ม.3/3 เลขที่ 37

- ด.ญ.วรัญญา แจ่มศรี ม.3/3 เลขที่ 38

- ครูชัฏ ตระกูลสินทอง

- ครูวันทนา โพธิ์เกิด

- นางสาวนิษฐ์ภรทิชา คงชุบ

3.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- 4 มิถุนายน - 30 กันยายน 2555

4.หลักการและเหตุผล

- เราควรหาใช้ของที่สด สะอาดและมีคุณภาพ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

5.วัตถุประสงค์

- พวกเราอยากให้คนที่เร่งรีบตอนเช้าได้รับประทานแซนวิชรองท้อง และแซนวิชนั้นก็สามารถพกพาสะดวกจะกินตอนไหนก็ได้ และมีราคาไม่แพงมาก สามารถซื้อกินได้ทุกเพศทุกวัย

6.เป้าหมาย

- อยากให้โครงงานสำเร็จและแซนวิชของเราอร่อยและมีคุณภาพดีอย่างที่ต้องการ

7. สถานที่ดำเนินงาน

- บ้านของ เด็กหญิงณัชชา ศรสำเร็จ

8.วิธีดำเนินงาน

- ศึกษาวิธีทำและค้นหารูปแบบแซนวิชที่แปลกใหม่และน่ากิน

- หาซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ทำแซนวิช

- นำวัตถุดิบใส่ถ้วย เพื่อความสะดวกในการทำ

- ลงมือทำตามขั้นตอนที่หามา

- นำไปขายตามตลาดหรือสถานที่ที่ต้องการ

9.งบประมาณ

- ไม่เกิน 1500 บาท

10.การติดตามประเมินผล

- ได้ศึกษาขั้นตอนการทำและวัสดุอุปกรณืแล้ว เหลือแต่ทำขายค่ะ

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ขายแซนวิชได้และโครงงานสำเร็จไปด้วยดี

 

 

โครงสร้างโครงงาน

1.ชื่อโครงงาน

- แซนวิช

2.หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

- ด.ญ.ณัชชา ศรสำเร็จ ม.3/3 เลขที่ 27

- ด.ญ.ทยาวดี การะเกษ ม.3/3 เลขที่ 29

- ด.ญ.ประไพรัตน์ ร่มโพธิ์ ม.3/3 เลขที่ 31

- ด.ญ.ภัทรสุดา เจริญสุข ม.3/3 เลจที่ 35

- ด.ญ.วรวรรณ รักไทย ม.3/3 เลขที่ 37

- ด.ญ.วรัญญา แจ่มศรี ม.3/3 เลขที่ 38

- ครูชัฏ ตระกูลสินทอง

http://upload.siamza.com/del.php?id=190206&key=73306

- ครูวันทนา โพธิ์เกิด

- นางสาวนิษฐ์ภรทิชา คงชุบ

3.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- 4 มิถุนายน - 30 กันยายน 2555

4.หลักการและเหตุผล

- เราควรหาใช้ของที่สด สะอาดและมีคุณภาพ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

5.วัตถุประสงค์

- พวกเราอยากให้คนที่เร่งรีบตอนเช้าได้รับประทานแซนวิชรองท้อง และแซนวิชนั้นก็สามารถพกพาสะดวกจะกินตอนไหนก็ได้ และมีราคาไม่แพงมาก สามารถซื้อกินได้ทุกเพศทุกวัย

6.เป้าหมาย

- อยากให้โครงงานสำเร็จและแซนวิชของเราอร่อยและมีคุณภาพดีอย่างที่ต้องการ

7. สถานที่ดำเนินงาน

- บ้านของ เด็กหญิงณัชชา ศรสำเร็จ

- โรงเรียนบางละมุง

8.วิธีดำเนินงาน

- ศึกษาวิธีทำและค้นหารูปแบบแซนวิชที่แปลกใหม่และน่ากิน

- หาซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ทำแซนวิช

- นำวัตถุดิบใส่ถ้วย เพื่อความสะดวกในการทำ

- ลงมือทำตามขั้นตอนที่หามา

- นำไปขายตามตลาดหรือสถานที่ที่ต้องการ

9.งบประมาณ

- ไม่เกิน 1500 บาท

10.การติดตามประเมินผล

- ได้ศึกษาขั้นตอนการทำและวัสดุอุปกรณืแล้ว เหลือแต่ทำขายค่ะ
- รูปแบบแซนวิชที่เราจะทำขาย

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ขายแซนวิชได้และโครงงานสำเร็จไปด้วยดี

โครงสร้างโครงงาน

1.ชื่อโครงงาน

- แซนวิช

2.หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

- ด.ญ.ณัชชา ศรสำเร็จ ม.3/3 เลขที่ 27

- ด.ญ.ทยาวดี การะเกษ ม.3/3 เลขที่ 29

- ด.ญ.ประไพรัตน์ ร่มโพธิ์ ม.3/3 เลขที่ 31

- ด.ญ.ภัทรสุดา เจริญสุข ม.3/3 เลจที่ 35

- ด.ญ.วรวรรณ รักไทย ม.3/3 เลขที่ 37

- ด.ญ.วรัญญา แจ่มศรี ม.3/3 เลขที่ 38

- ครูชัฏ ตระกูลสินทอง

- ครูวันทนา โพธิ์เกิด

- นางสาวนิษฐ์ภรทิชา คงชุบ

3.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- 4 มิถุนายน - 30 กันยายน 2555

4.หลักการและเหตุผล

- เราควรหาใช้ของที่สด สะอาดและมีคุณภาพ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

5.วัตถุประสงค์

- พวกเราอยากให้คนที่เร่งรีบตอนเช้าได้รับประทานแซนวิชรองท้อง และแซนวิชนั้นก็สามารถพกพาสะดวกจะกินตอนไหนก็ได้ และมีราคาไม่แพงมาก สามารถซื้อกินได้ทุกเพศทุกวัย

6.เป้าหมาย

- อยากให้โครงงานสำเร็จและแซนวิชของเราอร่อยและมีคุณภาพดีอย่างที่ต้องการ

7. สถานที่ดำเนินงาน

- บ้านของ เด็กหญิงณัชชา ศรสำเร็จ

- โรงเรียนบางละมุง

8.วิธีดำเนินงาน

- ศึกษาวิธีทำและค้นหารูปแบบแซนวิชที่แปลกใหม่และน่ากิน

- หาซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ทำแซนวิช

- นำวัตถุดิบใส่ถ้วย เพื่อความสะดวกในการทำ

- ลงมือทำตามขั้นตอนที่หามา

- นำไปขายตามตลาดหรือสถานที่ที่ต้องการ

9.งบประมาณ

- ไม่เกิน 1500 บาท

10.การติดตามประเมินผล

- ได้ศึกษาขั้นตอนการทำและวัสดุอุปกรณืแล้ว เหลือแต่ทำขายค่ะ
- รูปแบบแซนวิชที่เราจะทำขาย

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ขายแซนวิชได้และโครงงานสำเร็จไปด้วยดี

โครงสร้างโครงงาน

1.ชื่อโครงงาน

- แซนวิช

2.หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

- ด.ญ.ณัชชา ศรสำเร็จ ม.3/3 เลขที่ 27

- ด.ญ.ทยาวดี การะเกษ ม.3/3 เลขที่ 29

- ด.ญ.ประไพรัตน์ ร่มโพธิ์ ม.3/3 เลขที่ 31

- ด.ญ.ภัทรสุดา เจริญสุข ม.3/3 เลจที่ 35

- ด.ญ.วรวรรณ รักไทย ม.3/3 เลขที่ 37

- ด.ญ.วรัญญา แจ่มศรี ม.3/3 เลขที่ 38

- ครูชัฏ ตระกูลสินทอง

- ครูวันทนา โพธิ์เกิด

- นางสาวนิษฐ์ภรทิชา คงชุบ

3.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- 4 มิถุนายน - 30 กันยายน 2555

4.หลักการและเหตุผล

- เราควรหาใช้ของที่สด สะอาดและมีคุณภาพ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

5.วัตถุประสงค์

- พวกเราอยากให้คนที่เร่งรีบตอนเช้าได้รับประทานแซนวิชรองท้อง และแซนวิชนั้นก็สามารถพกพาสะดวกจะกินตอนไหนก็ได้ และมีราคาไม่แพงมาก สามารถซื้อกินได้ทุกเพศทุกวัย

6.เป้าหมาย

- อยากให้โครงงานสำเร็จและแซนวิชของเราอร่อยและมีคุณภาพดีอย่างที่ต้องการ

7. สถานที่ดำเนินงาน

- บ้านของ เด็กหญิงณัชชา ศรสำเร็จ

- โรงเรียนบางละมุง

8.วิธีดำเนินงาน

- ศึกษาวิธีทำและค้นหารูปแบบแซนวิชที่แปลกใหม่และน่ากิน

- หาซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ทำแซนวิช

- นำวัตถุดิบใส่ถ้วย เพื่อความสะดวกในการทำ

- ลงมือทำตามขั้นตอนที่หามา

- นำไปขายตามตลาดหรือสถานที่ที่ต้องการ

9.งบประมาณ

- ไม่เกิน 1500 บาท

10.การติดตามประเมินผล

- ได้ศึกษาขั้นตอนการทำและวัสดุอุปกรณืแล้ว เหลือแต่ทำขายค่ะ
- รูปแบบแซนวิชที่เราจะทำขาย

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ขายแซนวิชได้และโครงงานสำเร็จไปด้วยดี

โครงสร้างโครงงาน

1.ชื่อโครงงาน

- แซนวิช

2.หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

- ด.ญ.ณัชชา ศรสำเร็จ ม.3/3 เลขที่ 27

- ด.ญ.ทยาวดี การะเกษ ม.3/3 เลขที่ 29

- ด.ญ.ประไพรัตน์ ร่มโพธิ์ ม.3/3 เลขที่ 31

- ด.ญ.ภัทรสุดา เจริญสุข ม.3/3 เลจที่ 35

- ด.ญ.วรวรรณ รักไทย ม.3/3 เลขที่ 37

- ด.ญ.วรัญญา แจ่มศรี ม.3/3 เลขที่ 38

- ครูชัฏ ตระกูลสินทอง

- ครูวันทนา โพธิ์เกิด

- นางสาวนิษฐ์ภรทิชา คงชุบ

3.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- 4 มิถุนายน - 30 กันยายน 2555

4.หลักการและเหตุผล

- เราควรหาใช้ของที่สด สะอาดและมีคุณภาพ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

5.วัตถุประสงค์

- พวกเราอยากให้คนที่เร่งรีบตอนเช้าได้รับประทานแซนวิชรองท้อง และแซนวิชนั้นก็สามารถพกพาสะดวกจะกินตอนไหนก็ได้ และมีราคาไม่แพงมาก สามารถซื้อกินได้ทุกเพศทุกวัย

6.เป้าหมาย

- อยากให้โครงงานสำเร็จและแซนวิชของเราอร่อยและมีคุณภาพดีอย่างที่ต้องการ

7. สถานที่ดำเนินงาน

- บ้านของ เด็กหญิงณัชชา ศรสำเร็จ

- โรงเรียนบางละมุง

8.วิธีดำเนินงาน

- ศึกษาวิธีทำและค้นหารูปแบบแซนวิชที่แปลกใหม่และน่ากิน

- หาซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ทำแซนวิช

- นำวัตถุดิบใส่ถ้วย เพื่อความสะดวกในการทำ

- ลงมือทำตามขั้นตอนที่หามา

- นำไปขายตามตลาดหรือสถานที่ที่ต้องการ

9.งบประมาณ

- ไม่เกิน 1500 บาท

10.การติดตามประเมินผล

- ได้ศึกษาขั้นตอนการทำและวัสดุอุปกรณืแล้ว เหลือแต่ทำขายค่ะ
- รูปแบบแซนวิชที่เราจะทำขาย

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ขายแซนวิชได้และโครงงานสำเร็จไปด้วยดี

12.ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkGvfZ7MVxWIdFJURW50ZW...

บัญชี น่าจะอยู่ใน งบประมาณนะ

ตัวเลขบัญชีไม่ถูกต้องกับ วันที่ทำกิจกรรม เงินรายรับ-รายจ่ายควรตรงกัน

ใต้ภาพควรบอกรายละเอียดให้ชัดเจน

โครงสร้างโครงงาน

1.ชื่อโครงงาน

- แซนวิช

2.หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

- ด.ญ.ณัชชา ศรสำเร็จ ม.3/3 เลขที่ 27

- ด.ญ.ทยาวดี การะเกษ ม.3/3 เลขที่ 29

- ด.ญ.ประไพรัตน์ ร่มโพธิ์ ม.3/3 เลขที่ 31

- ด.ญ.พัณณิตา เจียมจุ้ย ม.3/3 เลขที่ 32

- ด.ญ.ภัทรสุดา เจริญสุข ม.3/3 เลจที่ 35

- ด.ญ.วรวรรณ รักไทย ม.3/3 เลขที่ 37

- ด.ญ.วรัญญา แจ่มศรี ม.3/3 เลขที่ 38

ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม

- ครูชัฏ ตระกูลสินทอง

- ครูวันทนา โพธิ์เกิด

- นางสาวนิษฐ์ภรทิชา คงชุบ

3.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- 4 มิถุนายน - 30 กันยายน 2555

4.หลักการและเหตุผล

- เราควรหาใช้ของที่สด สะอาดและมีคุณภาพ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

5.วัตถุประสงค์

- พวกเราอยากให้คนที่เร่งรีบตอนเช้าได้รับประทานแซนวิชรองท้อง และแซนวิชนั้นก็สามารถพกพาสะดวกจะกินตอนไหนก็ได้ และมีราคาไม่แพงมาก สามารถซื้อกินได้ทุกเพศทุกวัย

6.เป้าหมาย

- อยากให้โครงงานสำเร็จและแซนวิชของเราอร่อยและมีคุณภาพดีอย่างที่ต้องการ

7. สถานที่ดำเนินงาน

- บ้านของ เด็กหญิงณัชชา ศรสำเร็จ

- โรงเรียนบางละมุง

8.วิธีดำเนินงาน

- ศึกษาวิธีทำและค้นหารูปแบบแซนวิชที่แปลกใหม่และน่ากิน

- หาซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ทำแซนวิช

- นำวัตถุดิบใส่ถ้วย เพื่อความสะดวกในการทำ

- ลงมือทำตามขั้นตอนที่หามา

- หั่นขนมปังตามรูปบบที่ต้องการ

- ใส่ไส้และนำเข้าถุงใส่แซนวิช

- แซนวิชที่ได้ จะมีรูปแบบนี้

- นำขาย

9.งบประมาณ

- ไม่เกิน 1500 บาท

https://docs.google.com/a/banglamung.ac.th/spreadsheet/ccc?key=0AkG...

10.การติดตามประเมินผล

- ได้ศึกษาขั้นตอนการทำและวัสดุอุปกรณืแล้ว เหลือแต่ทำขายค่ะ

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ขายแซนวิชได้และโครงงานสำเร็จไปด้วยดี

12.ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

โครงสร้างโครงงาน

1.ชื่อโครงงาน

- แซนวิช

2.หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

- ด.ญ.ณัชชา ศรสำเร็จ ม.3/3 เลขที่ 27

- ด.ญ.ทยาวดี การะเกษ ม.3/3 เลขที่ 29

- ด.ญ.ประไพรัตน์ ร่มโพธิ์ ม.3/3 เลขที่ 31

- ด.ญ.พัณณิตา เจียมจุ้ย ม.3/3 เลขที่ 32

- ด.ญ.ภัทรสุดา เจริญสุข ม.3/3 เลจที่ 35

- ด.ญ.วรวรรณ รักไทย ม.3/3 เลขที่ 37

- ด.ญ.วรัญญา แจ่มศรี ม.3/3 เลขที่ 38

ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม

- ครูชัฏ ตระกูลสินทอง

- ครูวันทนา โพธิ์เกิด

- นางสาวนิษฐ์ภรทิชา คงชุบ

3.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- 4 มิถุนายน - 30 กันยายน 2555

4.หลักการและเหตุผล

- เราควรหาใช้ของที่สด สะอาดและมีคุณภาพ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

5.วัตถุประสงค์

- พวกเราอยากให้คนที่เร่งรีบตอนเช้าได้รับประทานแซนวิชรองท้อง และแซนวิชนั้นก็สามารถพกพาสะดวกจะกินตอนไหนก็ได้ และมีราคาไม่แพงมาก สามารถซื้อกินได้ทุกเพศทุกวัย

6.เป้าหมาย

- อยากให้โครงงานสำเร็จและแซนวิชของเราอร่อยและมีคุณภาพดีอย่างที่ต้องการ

7. สถานที่ดำเนินงาน

- บ้านของ เด็กหญิงณัชชา ศรสำเร็จ

- โรงเรียนบางละมุง

8.วิธีดำเนินงาน

- ศึกษาวิธีทำและค้นหารูปแบบแซนวิชที่แปลกใหม่และน่ากิน

- หาซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ทำแซนวิช

- นำวัตถุดิบใส่ถ้วย เพื่อความสะดวกในการทำ

- ลงมือทำตามขั้นตอนที่หามา

- หั่นขนมปังตามรูปบบที่ต้องการ

- ใส่ไส้และนำเข้าถุงใส่แซนวิช

- แซนวิชที่ได้ จะมีรูปแบบนี้

- นำขาย

วันที่ 14 กรกฏาคม 2555

- ขนมปังทูน่า

- ซื้อขนมปัง

- ทูน่าผสมกับน้ำมายองเนสแซนวิช

- ผักกาดหอม ล้างให้สะอาด

- หั่นขอบแซนวิชออกตามที่ต้องการ

- ทามายองเนสแซยวิชให้ทั่วขนมปัง

- หาทูน่าลงไป

- เอาขนมปังมาประกบกันแล้ว หั่นออกเป็น 4 ชิ้นเล็กๆดังรูป

- จัดใส่กล่องที่เตรียมไว้ให้สวยงามตกแต่งด้วยผักกาดหอม

ขนมปังพริกเผาหมูหยอง

- ทาพริกเผาให้ทั่ว

- ใส่หมูหยอง

- ม้วนขนมปังให้คงตัว

- จะได้รูปแบบนี้

- ตกแต่งด้วยผักกาดหอม แล้วแม็กปิดและนำขาย

9.งบประมาณ

- ไม่เกิน 1000 บาท/ครั้ง

https://docs.google.com/a/banglamung.ac.th/spreadsheet/ccc?key=0AkG...

10.การติดตามประเมินผล

- ได้ศึกษาขั้นตอนการทำและวัสดุอุปกรณืแล้ว เหลือแต่ทำขายค่ะ

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ขายแซนวิชได้และโครงงานสำเร็จไปด้วยดี

12.ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

โครงสร้างโครงงาน

1.ชื่อโครงงาน

- แซนวิช

2.หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

- ด.ญ.ณัชชา ศรสำเร็จ ม.3/3 เลขที่ 27

- ด.ญ.ทยาวดี การะเกษ ม.3/3 เลขที่ 29

- ด.ญ.ประไพรัตน์ ร่มโพธิ์ ม.3/3 เลขที่ 31

- ด.ญ.พัณณิตา เจียมจุ้ย ม.3/3 เลขที่ 32

- ด.ญ.ภัทรสุดา เจริญสุข ม.3/3 เลจที่ 35

- ด.ญ.วรวรรณ รักไทย ม.3/3 เลขที่ 37

- ด.ญ.วรัญญา แจ่มศรี ม.3/3 เลขที่ 38

ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม

- ครูชัฏ ตระกูลสินทอง

- ครูวันทนา โพธิ์เกิด

- นางสาวนิษฐ์ภรทิชา คงชุบ

3.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- 4 มิถุนายน - 30 กันยายน 2555

4.หลักการและเหตุผล

- เราควรหาใช้ของที่สด สะอาดและมีคุณภาพ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

5.วัตถุประสงค์

- พวกเราอยากให้คนที่เร่งรีบตอนเช้าได้รับประทานแซนวิชรองท้อง และแซนวิชนั้นก็สามารถพกพาสะดวกจะกินตอนไหนก็ได้ และมีราคาไม่แพงมาก สามารถซื้อกินได้ทุกเพศทุกวัย

6.เป้าหมาย

- อยากให้โครงงานสำเร็จและแซนวิชของเราอร่อยและมีคุณภาพดีอย่างที่ต้องการ

7. สถานที่ดำเนินงาน

- บ้านของ เด็กหญิงณัชชา ศรสำเร็จ

- โรงเรียนบางละมุง

8.วิธีดำเนินงาน

- ศึกษาวิธีทำและค้นหารูปแบบแซนวิชที่แปลกใหม่และน่ากิน

- หาซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ทำแซนวิช

- นำวัตถุดิบใส่ถ้วย เพื่อความสะดวกในการทำ

- ลงมือทำตามขั้นตอนที่หามา

- หั่นขนมปังตามรูปบบที่ต้องการ

- ใส่ไส้และนำเข้าถุงใส่แซนวิช

- แซนวิชที่ได้ จะมีรูปแบบนี้

- นำขาย

วันที่ 14 กรกฏาคม 2555

- ขนมปังทูน่า

- ซื้อขนมปัง

- ทูน่าผสมกับน้ำมายองเนสแซนวิช

- ผักกาดหอม ล้างให้สะอาด

- หั่นขอบแซนวิชออกตามที่ต้องการ

- ทามายองเนสแซยวิชให้ทั่วขนมปัง

- หาทูน่าลงไป

- เอาขนมปังมาประกบกันแล้ว หั่นออกเป็น 4 ชิ้นเล็กๆดังรูป

- จัดใส่กล่องที่เตรียมไว้ให้สวยงามตกแต่งด้วยผักกาดหอม

ขนมปังพริกเผาหมูหยอง

- ทาพริกเผาให้ทั่ว

- ใส่หมูหยอง

- ม้วนขนมปังให้คงตัว

- จะได้รูปแบบนี้

- ตกแต่งด้วยผักกาดหอม แล้วแม็กปิดและนำขาย

9.งบประมาณ

- ไม่เกิน 1000 บาท/ครั้ง

https://docs.google.com/a/banglamung.ac.th/spreadsheet/ccc?key=0AkG...

10.การติดตามประเมินผล

- ได้ศึกษาขั้นตอนการทำและวัสดุอุปกรณืแล้ว เหลือแต่ทำขายค่ะ

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ขายแซนวิชได้และโครงงานสำเร็จไปด้วยดี

12.ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

1 กันยายน 2555

-ทำน้ำพริกเผาลงบนแผ่นขนมปัง

-โรยหมูหยองตามลงไป

-เสร็จแล้วจึงนำขนมปังมาม้วนให้เข้ารูป

-จนได้รูปแบบนี้

-นำขนมปังที่ม้วนจนเข้ารูปแล้วมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ

-จัดเรียงใส่กล่องพร้อมตกแต่งดวยผักกาดหอมที่สดสะอาด

-เมื่อจัดเรียงใส่กล่องแล้วก็แม็กกล่องพร้อมนำวางขาย

9.งบประมาณ

- ไม่เกิน 1000 บาท/ครั้ง

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aswrk9hXuY-RdERUa2hlb2...

10.การติดตามประเมินผล

- ได้ศึกษาขั้นตอนการทำและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว เหลือแต่ทำขายค่ะ

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ขายแซนวิชได้และโครงงานสำเร็จไปด้วยดี

12.ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

RSS

ภาพการอบรมในโครงการ Intel

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝันสพม. เขต 38

ภาพการอบรมIntel Teach Elements : Hybrid@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28-29 มิถุนายน 2557

ภาพการอบรมรอบพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด จังหวัดตาก

 intel element นครราชสีมา 30เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

 อบรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิทัล” โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 ภาพการอบรมหลักสูตร Essentials V10.1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย

 ภาพการอบรมครูผู้ได้รับทุนในการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

 ภาพการอบรม Essential v10.1โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)

 ภาพอบรม PBA โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการครูทุนภาษาจีน จังหวัดชลบุรี

 ภาพงานประกวดแผนจัดการเรียนรู้

 การอบรมสัมมนาวิชาการวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี

งานเลี้ยงสรรค์คณะอาจารย์ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

อบรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
2553 ณ โรงเรมชลจันทร์ ชลบุรี

พีธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ. London room Conrad Bangkok Hotel

ภาพการอบรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปิดตัวโครงการ Krusorndee ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ 2554 ชมภาพได้ที่นี่

แหล่งเรียนรู้ของครูสอนดี...

© 2015   Created by มนต์ชัย กุณฑีกนก.

ป้ายชื่อ  |  Report an Issue  |  Terms of Service